Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Những chuyển biến trong công tác dạy nghề ở Hà Tây

14/12/2004

Cùng với sự phát triển của đất nước, công tác dạy nghề của Hà Tây đã trải qua một quá trình dài xây dựng và phát triển. Những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội, đã tạo những động lực mới về phát triển công tác dạy nghề và giải quyết việc làm. Tuy công tác dạy nghề của Hà Tây những năm qua đã đào tạo được đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật ở nhiều cấp độ khác nhau góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhưng hiện trạng về công tác dạy nghề cũng còn những khó khăn và tồn tại như:

Mạng lưới cơ sở dạy nghề tuy đã được hình thành nhưng quy mô đào tạo còn hạn chế; cơ cấu đào tạo chưa đáp ứng với công nghệ mới; kết quả đào tạo nghề so với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn còn bất cập, trong đó thiếu lao động có trình độ kỹ thuật lành nghề; đầu tư kinh phí cho công tác dạy nghề còn hạn chế so với yêu cầu. Để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh giai đoạn 2000- 2010 và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề và giải quyết việc làm. Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành cơ chế và chính sách về dạy nghề nhằm phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, như Chỉ thị số 04 ngày 25/2/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác dạy nghề; Chương trình 34- Ctr/TU ngày 15/10/2002 về công tác dạy nghề và giải quyết việc làm đến 2005 và 2010; Các Nghị quyết trên đã tác động tích cực đến sự chuyển biến về tư tưởng và nhận thức đối với các ngành, các cấp và nhân dân về lĩnh vực dạy nghề, thúc đẩy sự phát triển công tác này tại địa phương. - Về mạng lưới cơ sở dạy nghề được phát triển liên tục và từng bước được xã hội hoá. Hình thức dạy nghề phong phú, đa dạng, thiết thực phục vụ yêu cầu sản xuất và nhu cầu học nghề của nhân dân. Tính đến hết năm 2004, mạng lưới cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tây có: 6 trường dạy nghề (tăng 2 trường), 2 trường Cao đẳng và 4 trường trung học có chức năng dạy nghề, 6 trung tâm dạy nghề (tăng 5 trung tâm), 3 trung tâm dịch vụ việc làm và 9 trung tâm kỹ thuật tổng hợp tham gia dạy nghề, 1026 cơ sở dạy nghề từ 3 người trở lên của tập thể và tư nhân (tăng 152 cơ sở) và 201 làng nghề tham gia dạy nghề, truyền nghề giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. - Đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật thông qua kết quả dạy nghề đã tăng dần góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động, tạo ra sự phân công lao động mới trong các ngành nghề, làm thay đổi cơ cấu lao động, tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Qua 4 năm thực hiện, toàn tỉnh đã đào tạo được 11.800 người, bình quân mỗi năm đào tạo được 22.360 người. Kết quả đào tạo năm 2004 so với năm 1999 tăng 186,2%. Năm 2000 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 16,5%, đến cuối năm 2003 đạt 21,5% và ước năm 2004 đạt 23,4%. - Trong 4 năm (2000- 2004), Hà Tây đã quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác dạy nghề, trong đó mỗi năm dành 2 tỷ đồng cho công tác khuyến nông và 1,5 tỷ đồng cho công tác khuyến công. Từ nguồn kinh phí khuyến công trong 3 năm đã tổ chức được 503 lớp dạy nghề với số học sinh là 23.100 người tại các làng, xã, bước đầu giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 90% học viên. Năm 2003 đã tổ chức 122 lớp cho 7.300 học viên; 9 tháng đầu năm 2004 mở được 113 lớp mây tre đan, mộc, sơn mài, khảm trai cho 5.210 học viên. Để đáp ứng nguồn nhân lực cho yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh từ nay đến 2010 trong đó có khu công nghệ cao Hoà Lạc, khu công nghiệp Phú Cát và các cụm, điểm công nghiệp của địa phương, Hà Tây đã quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề giai đoạn 2004- 2010 và xác định mục tiêu chủ yếu sau: - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến 2005 là 25%, đến 2010 từ 30%- 35%. Đào tạo dài hạn trong tổng số đào tạo hàng năm đến 2005 là 30%, đến 2010 từ 35%- 40%. - Về phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề: Đến 2005 có 65% huyện, thị xã có trung tâm dạy nghề; thành lập mới 2 trường dạy nghề khu vực phía bắc và phía nam. Đến 2010, 100% huyện, thị xã có trung tâm dạy nghề; thành lập mới từ 2 đến 3 trường dạy nghề (cả trong và ngoài công lập) phục vụ đào tạo nghề cho các khu vực. - Về giải quyết việc làm: Trong 2 năm 2004 và 2005 mỗi năm giải quyết 2,7 đến 3 vạn việc làm mới. Đến 2010 tạo 4 đến 5 vạn việc làm mới. Nhằm thực hiện được các mục tiêu đề ra. Hà Tây đã đề ra một số giải pháp chủ yếu như: Tăng cường sự chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền các cấp; đẩy mạnh xã hội hoá về công tác dạy nghề; thực hiện có hiệu quả các chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; huy động mọi nguồn lực của xã hội cho
Xem