Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo báo cáo xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2009

06/11/2009

Sáng ngày 6/11/2009, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức Lao động Quốc tế phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2009 nhằm lấy ý kiến rộng rãi, nhiều chiều của các cơ quan hoạch định chính sách, các đối tác xã hội, các học giả và nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo… để có thể hoàn thiện và công bố báo cáo quan trọng này. Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hoà và bà Rie Vejs Kjeldgaard, Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội đã đến dự hội thảo.

Báo cáo xu hướng lao động và xã hi Vit Nam 2009 do Vin Khoa hc Lao động và Xã hi thc hin bao gm 4 chương. Chương th nht cung cp thông tin v tình hình phát trin kinh tế, ngun lao động và xu hướng lao động vic làm và th trường lao động cũng như nhng vn đề v nghèo đói, bt bình đẳng giai đon 2000 – 2008. Chương th hai trình bày các vn đề biến động gn đây do tác động ca khng hong kinh tế thế gii đến th trường lao động và các vn đề xã hi ca Vit Nam. Chương 3 bàn v nhng trin vng và thách thc trong thi gian ti (2009 – 2015) trong thp k vic làm bn vng châu Á. Nhng vn đề còn là thách thc vi Vit Nam như vn đề tăng trưởng vic làm, năng sut lao động và cnh tranh, quan h lao động và các vn đề an sinh xã hi. Chương 4 là nhng khuyến ngh nhm xây dng chiến lược vic làm toàn din, đảm bo tăng trưởng kinh tế và to vic làm…

Đây là báo cáo đầu tiên ca Vit Nam nhm cung cp thông tin thng kê v th trường lao động mang tính cp nht có s so sánh quc tế cho các cơ quan hoch định chính sách ca Chính ph, các đối tác ba bên, các t chc quc tế, các nhà nghiên cu và các đối tác khác v xu hướng, thách thc và đề xut chính sách v lao động xã hi, đặc bit là vic làm, th trường lao động trong thp k vic làm bn vng.

Phát biu khai mc hi tho, Th trưởng Nguyn Thanh Hoà cho rng: Sau 20 năm đổi mi, nn kinh tế ca Vit Nam đang trên đà phát trin, đời sng ca nhân dân được ci thin, t l nghèo đói gim nhanh, v thế đất nước trên trường quc tế được nâng lên. Tuy nhiên, trong bi cnh m ca và hi nhp ngày càng sâu rng, bên cnh cơ hi, nn kinh tế Vit Nam cũng phi đối mt vi nhiu thách thc. Gn đây nht là cuc khng hong tài chính toàn cu đã có nhng nh hưởng, tác động ti nn kinh tế Vit Nam kéo theo nhng biến đổi v xã hi, trong đó đặc bit là vn đề lao động – vic làm và xoá đói gim nghèo.

Vic cp nht thường xuyên nhng thay đổi, biến động ca nn kinh tế, các vn đề lao động – vic làm và các vn đề xã hi là rt quan trng để có căn c đưa ra nhng chính sách, nhng điu chnh thích hp trong qun lý kinh tế, phát trin ngun nhân lc và an sinh xã hi nhm n định và phát trin kinh tế – xã hi. Bên cnh đó, quá trình hi nhp cũng đòi hi s qung giao và ph biến nhng thông tin, kinh nghim ca mi quc gia cho cng đồng các nước trong khu vc và trên thế gii. Mc dù vy, cho ti nay Vit Nam chưa có báo cáo thường niên v vn đề lao động và các vn đề xã hi. Vì vy, đây là cơ hi tt cho chúng ta nghiên cu và đưa ra mt kết qu mang tính cp nhp thường xuyên, hàng năm v các vn đề mà ngành Lao động – Thương binh và Xã hi đang qun lý./.


Xem