Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Giải pháp giải quyết việc làm ở Quảng Trị

09/07/2009

6 tháng đầu năm 2009 toàn tỉnh Quảng Trị đã giải quyết được việc làm cho trên 4.000 lao động, đạt 47% kế hoạch năm và bằng 95% so với cùng kỳ năm trước. Ứớc tính, năm 2009, tỉnh sẽ giải quyết việc làm cho 8.245 người.

Trong công tác giải quyết việc làm, tỉnh gặp những khó khăn, tồn tại sau: Ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh phát triển chưa mạnh nên ít có lợi thế để tạo việc làm cho lao động; ngành nghề sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, mức thu nhập còn thấp, lao động thiếu việc làm chiếm tỷ lệ khá cao. Mặt khác, điều kiện thiên nhiên không thuận lợi đã ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân. Mặc dù hàng năm tỉnh đã tạo được việc làm mới cho từ 8.000 – 8.500 lao động nhưng chất lượng việc làm chưa cao, tính ổn định, bền vững và hiệu quả tạo việc làm còn thấp, chuyển dịch cơ cấu lao động chậm, lao động vẫn chủ yếu làm việc trong nông nghiệp (trên 57%). Các dự án cho vay giải quyết việc làm chủ yếu là trong nông nghiệp, đối tượng vay là các cơ sở sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ thấp nên nhìn chung chưa tạo thêm nhiều việc làm mới. Năm 2010, Quảng Trị đặt mục tiêu tạo việc làm mới cho 8.500 người, trong đó tạo việc làm trong nước 7.700 người; xuất khẩu lao động 800 người. Giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị còn 4 %. Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của người lao động. Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh đã đề ra những giải pháp chủ yếu sau: 1/ Nhóm giải pháp giải quyết việc làm trong tỉnh: - Tham mưu đề xuất, bổ sung một số cơ chế, chính sách của chương trình mục tiêu việc làm giai đoạn 2006 – 2010 như: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, không sa thải người lao động và tạo thêm việc làm mới. Bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích thanh niên tự tạo việc làm và lập nghiệp. - Phối hợp với ngành và các địa phương thực hiện tốt chính sách cho vay vốn hỗ trợ việc làm. Tăng cường hiệu quả dự án vay vốn; khuyến khích cho vay các dự án quy mô vừa và nhỏ trong lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy hải sản; sản xuất tiểu thủ công nghiệp; trang trại sử dụng nhiều lao động, đảm bảo chỉ tiêu tạo việc làm mới. - Cùng với các chương trình phát triển kinh tế xã hội huy động nguồn vốn vay của Trung ương, địa phương và vốn thu hồi các dự án đến hạn khoảng 24,3 tỷ đồng để tạo việc làm cho 1.800 lao động. - Thực hiện tốt công tác dự báo, tổng hợp nhu cầu sử dụng lao động. Căn cứ vào kết quả điều tra, khảo sát lao động trong độ tuổi chưa có việc làm của toàn tỉnh và chất lượng lao động của các doanh nghiệp để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động và kế hoạch đào tạo nghề nhằm giải quyết việc làm phù hợp. - Theo dõi những diễn biến tăng, giảm lao động của doanh nghiệp để kịp thời đề xuất các chính sách hỗ trợ để ổn định việc làm, tạo việc làm, tránh sa thải lao động. - Đối với khu vực nông thôn, tập trung các giải pháp về dạy nghề kết hợp với hỗ trợ vay vốn tín dụng để khuyến khích hộ gia đình phát triển sản xuất, tự tạo việc làm. - Phối hợp với các Sở, Ban ngành triển khai thực hiện tốt các chính sách cụ thể về hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân huyện Đakrông theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. 2/ Nhóm giải pháp giải quyết việc làm trong nước, tập trung phát triển thị trường lao động, hỗ trợ người lao động tìm việc làm và làm tốt công tác giới thiệu việc làm cho người lao động ở các tỉnh, thành phố phía Nam, cụ thể là: - Hoàn thiện hệ thống thông tin và giao dịch trên thị trường lao động, đa dạng hoá các kênh giao dịch, tạo điều kiện phát triển các giao dịch trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động. Đưa Sàn giao dịch việc làm và Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng tìm kiếm việc làm vào hoạt động nhằm đáp ứng điều kiện tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm, dạy nghề, cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn, đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng tìm kiếm việc làm, góp phần chuyển dịch lao động, giải quyết tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm trên địa bàn tỉnh. 3/ Đối với xuất khẩu lao động, kế hoạch và các giải pháp năm 2010 là: - Chủ động tạo nguồn lao động có sức khoẻ, kiến thức, ngh
Xem