Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sửa đổi, bổ sung điều lệ xây dựng và quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

28/01/2005

Ngày 24/1/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2005/NĐ - CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 12, 13 của Điều lệ xây dựng và quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ban hành kèm theo Nghị định số 91/1998/ NĐ - CP ngày 9/1/1998 của Chính phủ.

Theo Nghị định này, điều 12 được sửa đổi, bổ sung 6 điểm, quy định Trưởng ban, Phó ban và các thành viên của Ban quản lý, điều hành Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và cấp xã, phường, thị trấn. Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện có bộ phận giúp việc là Văn phòng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” do Trưởng ban quản lý Qũy “Đền ơn đáp nghĩa” cấp xã do cán bộ kế toán, thủ quỹ của uỷ ban nhân dân cấp xã đảm nhiệm. Văn phòng Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương cấp tỉnh, cấp huyện có nhiệm vụ quản lý tài khoản và con dấu của Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cùng cấp. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung khoản 2: Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện có con dấu riêng; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp xã dùng con dấu của uỷ ban nhân dân xã. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ đăng Công báo.
Xem