Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo

29/06/2012

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 50% đang áp dụng theo Nghị định 62/2009/NĐ-CP lên mức 70%.

Theo Quyết định 797/QĐ-TTgvừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành,ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 70% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (theo chuẩn nghèo quốc gia), kể từ ngày 1/1/2012.

Về nguồn kinh phí hỗ trợ mức đóng BHYT, Ngân sách trung ương sẽhỗ trợ 70% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi.

Đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% thì ngân sách trung ương hỗ trợ 35% mệnh giá mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Các địa phương còn lại, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ ngân sách địa phương.

Quyết định cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác có thể quyết định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu nói trên. Đồng thời, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Xem