Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chương trình hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020

20/06/2012

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền vừa ký Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH ngày 18/6/2012, ban hành Chương trình hành động của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 – 2015.

Chương trình hành động thể hiện các nội dung cần thể chế hoá về lao động, người có công và xã hội trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015, vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển, vừa phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế
Theo đó, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đặt ra 13 nhiệm vụ chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, cụ thể:
- Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách người lao động, người có công và xã hội, tạo lập khuôn khổ pháp lý về lao động, người có công và xã hội đáp ứng được yêu cầu phát triển phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế.
- Phát triển thị trường lao động, tạo việc làm cho người lao động.
- Thực hiện pháp luật lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, cải thiện điều kiện lao động.
- Phát triển hệ thống dạy nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, hiện đại hóa, chuẩn hóa, xã hội hóa và hội nhập khu vực, quốc tế; phát triển nhanh về quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề theo 3 cấp trình độ; phát triển mạnh các hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn và chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi, cải thiện đời sống vật chất tinh thần người có công.
- Tập trung nguồn lực đầu tư, thực hiện giảm nghèo bền vững.
- Tăng cường hoạt động bảo trợ, trợ giúp xã hội.
- Tạo môi trường thuận lợi để thực hiện toàn diện quyền trẻ em.
- Thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Giảm phát sinh mới tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; phòng, chống tệ nạn mại dâm.
- Quy hoạch đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đơn vị sự nghiệp.
- Tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực của ngành.
- Cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.
Chương trình hành động là căn cứ để các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố xây dựng Chương trình hành động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời tổ chức triển khai để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về lao động, người có công và xã hội góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015./
Xem