Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững

18/06/2012

Ngày 12/6/2012, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 705/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo), do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Hai Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Phó Trưởng Ban thường trực); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 20 Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Thông tin và Truyền Thông, Khoa học và Công nghệ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Trưởng Ban Chỉ đạo mời đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đại diện Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề liên quan về cơ chế, chính sách để thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực cho các địa bàn đặc biệt khó khăn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, tham gia xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 – 2015; Đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tăng thêm nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo...

Xem