Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật đất đai

10/11/2004

Nghị định số 181/2004/NĐ - CP về thi hành Luật Đất đai do Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký ngày 29/10/2004, Nghị định gồm 14 chương và 186 điều quy định cụ thể về việc thi hành Luật đất đai đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003. Theo Nghị định, Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại về đòi lại đất mà Nhà nước đã giao cho người khác sử dụng theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15/10/1993. Việc giải quyết các trường hợp khiếu nại, tranh chấp về đất đai phải căn cứ vào pháp luật về đất đai tại thời điểm xảy ra các quan hệ đất đai dẫn đến khiếu nại, tranh chấp.

Nghị định cũng quy định cụ thể những trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia về phát triển kinh tế, cũng như về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hội gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn ao. Nghị định quy định cụ thể về quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản và trình tự thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai. Nghị định cũng quy định rõ việc phát hiện và xử lý những cán bộ quản lý đất đai vi phạm Luật Đất đai.
Xem