Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc dự Tổng kết năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010 của Thanh tra Bộ

15/01/2010

Ngày 14/01/2010, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010. Đến dự có Thứ trưởng Thường trực Đàm Hữu Đắc, đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cùng đại diện một số cục, vụ, ban thuộc Bộ và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của đơn vị.

Theo báo cáo do Chánh Thanh tra B Nguyn Văn Tiến trình bày: Năm 2009 vi tng s biên chế 42 người, đơn v đã thanh tra vic thc hin pháp lut lao động ti 550 doanh nghip, gp 1,64 ln so vi năm 2008. Bên cnh đó, Thanh tra B cũng đã tiến hành thanh tra hot động dy ngh ti 10 cơ s dy ngh; công tác thc hin chính sách ưu đãi đối vi người có công vi cách mng ti 5 tnh, thành ph; thc hin Lut Bo him xã hi ti 3 tnh, thành ph; kim tra vic thc hin Lut thanh tra, Lut Khiếu ni, t cáo ti 2 tnh, thành ph; công tác tiếp nhn và nuôi dưỡng tr em b b rơi, tr em có hoàn cnh đặc bit ti các cơ s nuôi dưỡng tr em ti thành ph H Chí Minh; thc hin chính sách tr giúp tr em có hoàn cnh đặc bit khó khăn da vào cng đồng ti 10 tnh, thành ph... §c bit, trong năm, đơn v cũng đã tiếp 1.101 lượt công dân; x lý 3.707 đơn thư các loi, riêng ti b phn “mt cađã x lý 7.906 đơn, thư các loi. Vi 15 cán b, thanh tra viên, Thanh tra Tng cc Dy ngh cũng đã tiến hành thanh tra ti 101 cơ s dy ngh trên địa bàn 25 tnh, thành ph.

Ti các S Lao động - Thương binh và Xã hi, vi 347 cán b, thanh tra viên đã kim tra vic thc hin pháp lut lao động ti 3.988 doanh nghip, ban hành 21.600 kiến ngh yêu cu doanh nghip thc hin theo đúng quy định ca pháp lut và 936 quyết định x pht vi phm pháp lut vi tng s tin 7.688,5 triu đồng; x lý 5.973 phiếu t kim tra vic thc hin pháp lut lao động, qua đó đã ban hành 23.797 kiến ngh yêu cu 5.973 doanh nghip chn chnh các sai phm mà không cn thanh tra. §ng thi, các địa phương đã tiến hành 277 cuc thanh tra v vic thc hin các chính sách đối vi người có công, phát hin 20 cán b thc hin sai chính sách, 87 đối tượng hưởng sai chính sách, thu hi v ngân sách nhà nước 818,944 triu đồng; 215 cuc thanh tra v công tác phòng, chng t nn xã hi, ban hành 401 kiến ngh và x pht vi phm hành chính vi s tin 22 triu đồng; thc hin 56 cuc thanh tra hành chính, qua đó phát hin 3 cán b thc hin sai chính sách, kiến ngh thu hi s tin 970,377 triu đồng; trin khai 555 cuc thanh tra v các lĩnh vc bo tr xã hi, bo him xã hi và thc hin chính sách đối vi tr em; tiếp 7.373 lượt công dân; x lý 8.938 đơn thư các loi, gii quyết 1.749 v khiếu ni, t cáo.

Cũng trong khuôn kh hi ngh, đại din mt s đơn v đã phát biu ý kiến ghi nhn s phi hp có hiu qu cao vi Thanh tra B v nhng hot động liên quan như XKLĐ, Người có công, Dy ngh, Bo tr Xã hi...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Đàm Hữu Đắc đánh giá cao những kết quả mà Thanh tra Bộ đã đạt được trong năm qua, đồng thờing chỉ ra những thiếu sót cũng như những mặt tồn tại cần phải sớm khắc phục trong năm 2010, đặc biệt là công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao tính chuyên nghiệp của thanh tra viên phụ trách vùng nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tế. Ngoài ra cũng cần nâng cao tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh tra viên khi tham gia vào các đoàn kiểm tra, thanh tra về các lĩnh vực ATVSLĐ, Người có công, BHXH, Dạy nghề, Chính sách lao động… tránh hiện tượng trùng lặp hoặc một đơn vị bị thanh tra nhiều lần trong năm…

Xem