Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

27/05/2010

Sáng 26/5/2010, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2010- 2020. Tới dự, có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hoà - Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Mục tiêu được Chính phủ đưa ra là: Phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; Có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần; Tham gia ngày càng nhiều hơn công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; Đóng góp ngày càng lớn cho xã hội và gia đình. Phấn đấu để nước ta là một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực.

Để thực hiện được mục tiêu, hội nghị đã thảo luận và đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính là:

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị , tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

- Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt hệ thống chính sách pháp luật, chương trình, dự án về bình đằng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ.

- Nâng cao vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống thông qua việc tăng cường sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ. Thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ. Chú trọng các lĩnh vực: dân số, kế hoạch hoá gia đình; phát triển các dịch vụ hỗ trợ gia đình; cải thiện môi trường sống; nâng cao kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con cho các bà mẹ.

- Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trong việc tham mưu và thực hiện các giải pháp cần thiết để nâng cao nhận thức cho phụ nữ về bình đẳng giới, khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên.

- Ban hành một số chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ như: chính sách hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng, tiếp cận thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hoà đề nghị các bộ, ngành đã được phân công theo Nghị quyết 57 cần triển khai tốt những nhiệm vụ được giao và làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo.

Với các địa phương, Thứ trưởng yêu cầu tập trung vào những nhiệm vụ sau: Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở cấp quận, huyện; Đẩy mạnh hơn nữa thông tin tuyên truyền, trước hết là chuyển biến nhận thức của lãnh đạo để Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ có thể phát huy hết khả năng, vai trò của mình; Biểu dương những tấm gương tốt trong công tác vì sự tiến bộ và bình đẳng giới, bên cạnh đó, cần phê phán những mặt không tốt, nhất là vấn đề bạo lực gia đình./.

Phương Nhung

Xem