Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Biết rõ nguyện vọng của dân để kịp thời đề xuất giải pháp chăm lo lợi ích các tầng lớp nhân dân

25/06/2008

Đó ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thu Nông Đức Mạnh tại buổi làm việc với Ban Dân vận Trung ương sáng 23-6, tại Hà Nội. Cùng dự có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đại diện lãnh đạo một số Ban Đảng Trung ương.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư biểu dương những thành tích của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Dân vận Trung ương đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các nghị quyết của các Hội nghị Trung ương về nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong hơn hai năm qua. Tổng Bí thư chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế của công tác dân vận. Đó là nhận thức chưa đầy đủ của một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí và trách nhiệm của đối với công tác dân vận; đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận vừa thiếu vừa còn nhiều bất cập; cơ chế, chính sách và điều kiện cho công tác dân vận chưa đáp ứng yêu cầu của thực tế; năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ dân vận nói chung còn nhiều hạn chế. Đồng chí nêu rõ, do những diễn biến phức tạp và khó lường của tình hình thế giới cũng như do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, đất nước ta đang đứng trước những khó khăn, thách thức to lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sút, lạm phát, giá cả tăng, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, có nhiều tâm tư lo lắng. Trước tình hình đó, công tác dân vận phải đi sâu nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời đề xuất với Đảng và Nhà nước có những giải pháp kịp thời, đảm bảo lợi ích của các tầng lớp nhân dân; cổ vũ và động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc thực hiện các biện pháp do Đảng, Chính phủ và Quốc hội đề ra nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay. Tổng Bí thư yêu cầu Ban Dân vận Trung ương tổ chức quán triệt và thực hiện tốt Quyết định số 79-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa X về Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng như các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 7 khóa X sẽ ban hành về Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân, về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng Bí thư đề nghị toàn khối dân vận từ trung ương tới địa phương cần tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo TTXVN
Xem