Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thời hạn giấy phép lao động đối với người nước ngoài

09/10/2018

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất kiến nghị: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong quá trình hoạt động, công ty có thực hiện việc ký hợp đồng lao động và xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Công ty.

Theo quy định của Bộ luật Lao động thì Công ty chỉ được ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 02 lần đối với người lao động, nếu người lao động tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Tuy nhiên, Điều 174 của Bộ luật Lao động quy định: "Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp" thì giấy phép lao động hết hạn và sẽ bị thu hồi theo Điều 17 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016.

Vậy, Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất xin hỏi ý kiến Quý cơ quan về việc: Trường hợp Công ty xin ký lại hợp đồng lao động lần thứ 3 và xin cấp giấy phép lao động lần 3 cho người lao động thì Công ty sẽ ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn theo thời hạn giấy phép lao động được cấp hay ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với lao động nước ngoài?

Vấn đề này, Cục Việc làm – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sau khi người lao động nước ngoài được cấp, cấp lại giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới cơ quan đã cấp, cấp lại giấy phép lao động đó.

Xem toàn văn văn bản tại đây.

 

Xem