Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hưởng chế độ hưu trí theo công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm

15/06/2018

Anh Nguyễn Hiếu Minh - Xã Hoàn Trạch, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình hỏi: Bố tôi làm việc tại doanh nghiệp, tổng thời gian đóng BHXH là 32 năm, công việc ghi trên sổ BHXH là công nhân kích kéo từ tháng 4/1984 đến tháng 7/2003 và từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2016 tổng thời gian làm công nhân kích kéo là 15 năm 4 tháng công việc thực tế rất nặng nhọc, nguy hiểm.

Như vậy, bố tôi có được hưởng theo công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm quy định tại Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 để nghỉ hưởng chế độ hưu trí khi có đủ tuổi đời từ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi không? Vì chức danh nghề trong Quyết định số 1629 chỉ ghi là kích kéo lắp dầm thép trên cao. Đề nghị trả lời để bố tôi thuận tiện trong việc làm thủ tục hưởng chế độ hưu trí.

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Nghề, công việc “kích kéo lắp dầm thép trên cao” với đặc điểm về điều kiện lao động của nghề, công việc “công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của rung và ồn” được xếp điều kiện lao động loại V theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Điều kiện hưởng lương hưu từ Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội như sau: “Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)….

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành …”.

Theo thông tin được công dân Nguyễn Hiếu Minh phản ánh thì sổ bảo hiểm xã hội của bố công dân Minh ghi là “công nhân kích kéo”. Tuy nhiên, trong danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chỉ có chức danh nghề “kích kéo lắp dầm thép trên cao”. Vì vậy, nếu bố công dân Minh thực tế làm nghề, công việc “kích kéo lắp dầm thép trên cao”, cần điều chỉnh tên nghề, công việc ghi trong sổ bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ hưu trí theo quy định tại Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và hướng dẫn tại công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xem