Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quy định về hợp đồng liên kết đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp

18/05/2022

 Ngày 5/4/2022, theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp.

 Thông tư áp dụng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên kết đào tạo, không áp dụng với đối tượng liên kết đào tạo nước ngoài.

Với mục tiêu khai thác, phối hợp và huy động các nguồn lực để đào tạo nhân lực lao động trong giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, liên kết đào tạo được tổ chức theo 2 hình thức: Liên kết phối hợp đào tạo và liên kết đặt lớp đào tạo.
Tại Chương II quy định tổ chức liên kết đào tạo và quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo. Nội dung hợp đồng liên kết đào tạo bao gồm những nội dung chính sau:
- Tên ngành nghề, trình độ đào tạo hoặc nội dung đào tạo; thời gian, địa điểm đào tạo, quy mô và hình thức liên kết đào tạo.
- Chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, thiết bị cho đào tạo.
- Kế hoạch và tiến độ đào tạo. Trường hợp đơn vị phối hợp liên kết đào tạo là doanh nghiệp cần ghi rõ địa điểm, thời gian đào tạo tại doanh nghiệp, thời gian đào tạo tại đơn vị chủ trì liên kết đào tạo.
- Nhà giáo tham gia giảng dạy, hướng dẫn; chế độ hoặc tiền lương cho nhà giáo và người học nếu làm ra sản phẩm đạt quy cách trong quá trình thực hành, thực tập (nếu có).
- Thời hạn thực hiện của hợp đồng liên kết đào tạo.
- Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia liên kết đào tạo.
- Tài chính thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo.
- Các nội dung khác có liên quan.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện tổ chức liên kết đào tạo với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Thông tư này. Hàng năm, tổng hợp tình hình liên kết đào tạo của các đơn vị trên địa bàn báo cáo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo chế độ báo cáo đã được quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động = Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2022.
Xem