Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lâm Đồng: Lấy phòng ngừa làm trọng tâm trong công tác đấu tranh với tệ nạn mại dâm

08/11/2021

Ngày 04/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 7851/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn. Tỉnh đặt mục tiêu tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mại dâm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội và cộng đồng; tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ để hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm.

Theo Kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng nêu rõ quan điểm chung là thực hiện đồng bộ tất cả các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, hình sự, kinh tế - xã hội nhằm bảo vệ thuần phong mỹ tục và truyền thống tốt đẹp của dân tộc; lấy phòng ngừa làm trọng tâm, kết hợp chống mại dâm với công tác chống ma túy và HIV/AIDS; kế thừa, phát huy những kinh nghiệm hiệu quả trong công tác phòng, chống mại dâm từ giai đoạn trước, tiếp tục tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm từ tình, thành phố hoặc quốc gia khác.

01.08.11.21.jpgẢnh minh họa.

Cũng theo đó, tỉnh Lâm Đồng xác định chỉ tiêu cụ thể về nâng cao hiệu quả tuyên truyền, truyền thông, phổ biến, giáo dục phòng, chống mại dâm, trong đó: ít nhất 70% xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh có hình thức tuyên truyền và thường xuyên được duy trì; thông tin về phòng, chống mại dâm được thường xuyên đăng tải trên báo, đài địa phương; ít nhất 70% người lao động tại cơ sở kinh doanh dễ phát sinh mại dâm, 60% công nhân khu công nghiệp, 70% học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chính sách, pháp luật, thông tin về phòng, chống mại dâm.
Đồng thời, tỉnh đặt chỉ tiêu 100% các huyện/thành phố trực thuộc xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động và lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, chống ma túy, chống HIV/AIDS.
Tỉnh cũng xác định, hàng năm, xử lý số tội phạm liên quan đến mại dâm theo đúng quy định của pháp luật tăng từ 3% - 5%, đặc biệt là các khu vực trọng điểm và tổ chức kiểm tra ít nhất 20% số cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn, kiểm tra 100% các cơ sở ít nhất một lần vào năm 2025.
Ngoài ra, Lâm Đồng dự kiến sẽ thực hiện ít nhất 2 mô hình thí điểm về phòng ngừa mại dâm, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh mại dâm, cung cấp dịch vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm tại 2 địa bàn cấp huyện. Thêm vào đó, ít nhất 60% người bán dâm trên địa bàn tỉnh có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.
Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ, tỉnh Lâm Đồng xác định tới năm 2025, có ít nhất 70% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ cấp tỉnh và 50% tại cấp huyện, cấp xã cùng các đơn vị liên quan được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn về phòng, chống mại dâm.
 
Xem toàn văn Kế hoạch 7851/KH-UBND tại đây!
Xem