Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bộ LĐ-TBXH thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực phía Nam

22/07/2021

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ- CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH); Căn cứ Công văn số 970/TTg-KGVX ngày 18/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập “Tổ công tác đặc biệt “ phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung vừa có Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (gọi tắt là Tổ công tác) do Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Văn Hồi làm Tổ trưởng. 

van-ban-to-caong-tac.jpg

Cụ thể, Tổ trưởng Tổ công tác là ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH; Tổ phó Tổ công tác là ông Bùi Sỹ Tuấn, Phó Chánh Văn phòng, Bộ LĐ-TBXH.

Các thành viên Tổ công tác gồm: Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐ-TBXH; Đại diện Phòng Tổng hợp, Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TBXH tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà khách Người có công, Văn phòng Bộ LĐ-TBXH; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục Việc làm, Bộ LĐ-TBXH; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ LĐ-TBXH; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐ-TBXH; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Cục An toàn lao động, Bộ LĐ-TBXH; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ LĐ-TBXH; Đại diện Lãnh đạo Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác
Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung giao, Tổ công tác có nhiệm vụ trực tiếp phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để chủ động xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và những vấn đề liên quan.
Hàng ngày, Tổ công tác phải báo cáo Bộ trưởng, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ trưởng hoặc cơ quan có thẩm quyền.
Đồng thời, Bộ Trưởng Đào Ngọc Dung cũng giao cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên Tổ công tác, Cụ thể:
Tổ trưởng Tổ công tác là Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Chủ động bố trí, sắp xếp các thành viên đi công tác và thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam theo yêu cầu nhiệm vụ. Tổ trưởng Tổ công tác có quyền triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Tổ công tác và Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác.
Tổ phó Tổ công tác: có trách nhiệm giúp Tổ trưởng trực tiếp điều phối các hoạt động của Tổ công tác theo sự phân công của Tổ trưởng và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng. Tham mưu cho Tổ trưởng để kiến nghị Bộ trưởng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổ trưởng giao.
Theo Quyết định, các thành viên Tổ công tác: Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về kết quả các nhiệm vụ được phân công. Tham dự đầy đủ các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến của Tổ công tác, chuẩn bị các nội dung liên quan đến các vấn đề được phân công. Triển khai kịp thời ý kiến chỉ đạo của Tổ trưởng về các nội dung được phân công. Đề xuất, kiến nghị với Tổ công tác các giải pháp, cơ chế chính sách để đẩy mạnh việc thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện các chính sách được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.
Quyết định của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH còn nêu rõ, thành viên của Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về những nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, Tổ công tác trú đóng tại Đại diện Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 45, Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh và được phép trưng dụng phương tiện hiện có trong các đơn vị thuộc Bộ đóng tại các địa phương để phục vụ công tác.
Xem