Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước

16/06/2020

Ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Trong thời gian kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (sau đây gọi là Thông tư số 259/2016/TT-BTC). Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp lệ phí theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.

Đối với việc xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước liên quan đến lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp phí bằng 50% mức thu quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC. Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp lệ phí theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC.
Xem