Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đại hội Đảng bộ Cục Trẻ em lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

24/06/2020

Trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 24/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Trẻ em tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.  Đồng chí Phạm Quang Phụng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ LĐ-TBXH  tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 397-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ”, Đại hội Đảng bộ Cục Trẻ em lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành các nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo Tổng kết; (3) Bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và (4) Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ LĐ-TBXH lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 IMG-4102.JPG
Toàn cảnh Đại hội
Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, tính đến ngày 10/6/2020, Đảng bộ Cục Trẻ em có 06 Chi bộ trực thuộc, 51 đảng viên. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Trẻ em lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục Trẻ em đã lãnh đạo, chỉ đạo Cục Trẻ em hoàn thành tốt việc nghiên cứu, tham mưu trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội các văn bản, chương trình, đề án được giao; việc tập trung xây dựng thể chế, kết quả công tác trẻ em đã tiến bộ, vượt trội so với giai đoạn trước đây; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác trẻ em; các hoạt động triển khai, thực hiện cơ bản đạt chất lượng, tiến độ đề ra; phối hợp liên ngành, liên cấp có nhiều tiến bộ rõ nét; giải quyết những vấn đề những phát sinh, vấn đề nóng trong công tác trẻ em kịp thời hơn, hiệu quả hơn được Quốc hội, Chính phủ ghi nhận, các tổ chức quốc tế đánh giá cao.
Công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, trong đó việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có chuyển biến rõ rệt; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; giữ gìn đoàn kết nội bộ; chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức lãnh đạo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tốt, có nhiều cách làm hay, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra có tiến bộ rõ nét, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, được thực hiện thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ. Công tác dân vận được tăng cường, gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “phòng, chống tham nhũng”; nâng cao chất lượng hoạt động, quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
 IMG-4120.JPG
Đồng chí Phạm Quang Phụng, Ủy viên Ban thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Quang Phụng, Ủy viên Ban thường trực Đảng ủy Bộ ghi nhận và đánh giá cao Báo cáo chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí cho rằng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cục Trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Đó là những yếu tố quan trọng, tạo nên thành công của nhiệm kỳ vừa qua, cũng chính là thành quả của những cố gắng của toàn thể Đảng viên, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã nỗ lực trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Ủy viên Ban thường trực Đảng ủy Bộ yêu cầu, Đảng ủy Cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, chủ động phối hợp với Lãnh đạo Cục để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao như: cần tập trung tham mưu Bộ hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật. Nhiệm vụ quan trọng nhất là vận động thực hiện tốt nhất chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các kế hoạch hành động, chỉ tiêu của cơ quan, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực Trẻ em.
 IMG-4127.JPG
Đồng chí Đặng Hoa Nam Cục trưởng Cục Trẻ em thay mặt Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo Ủy viên Ban thường trực Đảng ủy Bộ
Đồng thời, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ, góp phần xây dựng tập thể Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐU của Đảng ủy Bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng; tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, về đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiền phong gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Cục trưởng Đặng Hoa Nam đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trực tiếp là đồng chí Ủy viên Ban thường trực Đảng ủy Bộ và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để nhiệm kỳ tới Đảng bộ Cục Trẻ em đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt công tác.
IMG-4131.JPG
 
Ban chấp hành Đảng bộ Cục Trẻ em nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 06 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết.
 
Xem