Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chi trả Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trong một số trường hợp đặc biệt

06/09/2019

Công ty TNHH Laird Việt Nam hỏi: Hiện nay Công ty tôi cần cắt giảm nhân sự do thay đổi phương án kinh doanh. Nhưng năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP. Trong đó không nhắc đên mục này. Cho tôi hỏi Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP còn hiệu lực vào thời điểm này không?

 

6.8-tro-cap-mat-viec.jpg

Vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 379/QHLĐTL-CSLĐ trả lời doanh nghiệp như sau:

Ngày 24 tháng 10 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động, trong đó không sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP. Do đó, quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ đang có hiệu lực.
Xem