Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo tuyển chuyên gia hỗ trợ xây dựng Luật/Nghị định Công tác xã hội

14/08/2019

Để hoàn thiện hồ sơ Hỗ trợ xây dựng Luật/ Nghi định Công tác xã hội, cần thiết phải xây dựng các báo cáo nghiên cứu, đánh giá nguồn nhân lực làm công tác xã hội, đây là một trong những tiền đề quan trọng để hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động chính sách xây dựng Luật Công tác xã hội. Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội) cần tuyển Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Luật/Nghị định Công tác xã hội. Các vị trí cần tuyển như sau:

 1. Chuyên giaxây dựng báo cáo vận động phát triển khung chính sách pháp luật về CTXH

- Có trình độ chuyên môn thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành chính sách công, chính sách phát triển, kinh tế - xã hội, Luật, Khoa học quản lý... (ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sỹ).
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách, hoạch định chính sách liên quan đến công tác xã hội, trợ giúp xã hội, tư pháp cho nhóm người dễ bị tổn thương, dạy nghề và việc làm…
- Có mối quan hệ với các Cục, Vụ của Bộ LĐTBXH và Bộ Tư pháp, UNICEF.
- Có kinh nghiệm, khảo sát và tổng hợp báo cáo nghiên cứu, xây dựng các hệ thống theo dõi, đánh giá các chính sách, chương trình về ASXH.
2. Chuyên gia xây dựng báo cáo phân tích phát triển nguồn nhân lực CTXH
- Có trình độ chuyên môn thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành đào tạo, phát triển nguồn nhân lực... (ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sỹ trong lĩnh vực CTXH).
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách, hoạch định chính sách; tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo liên quan đến công tác xã hội, trợ giúp xã hội …
- Có mối quan hệ với các Cục, Vụ của Bộ LĐTBXH và các cơ sở đào tạo, UNICEF.
Có kinh nghiệm, khảo sát và tổng hợp báo cáo nghiên cứu, xây dựng nguồn nhân lực về ASXH/CTXH.
3.Chuyên giaxây dựng báo cáovận động phát triển hệ thống dịch vụ công tác xã hội
- Có trình độ chuyên môn thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành chính sách công, chính sách phát triển kinh tế - xã hội... (ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sỹ, đã từng tham gia thực hiện Đề án 32).
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm quản lý nhà nước, làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách, hoạch định chính sách phát triển dịch vụ công tác xã hội, trợ giúp xã hội, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học về quản trị nhân lực, kinh tế nguồn nhân lực, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội …
- Có mối quan hệ với các Cục, Vụ của Bộ LĐTBXH và các cơ sở đào tạo, UNICEF.
- Có kinh nghiệm, khảo sát và tổng hợp báo cáo nghiên cứu, xây dựng nguồn nhân lực về ASXH/CTXH.
4. Tư vấn góp ý hoàn thiện Tờ trình xây dựng Luật CTXH
- Có trình độ chuyên môn thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành chuyên ngành Chính sách công, Chính sách phát triển, Công tác xã hội, Luật, Kinh tế - Xã hội, Khoa học Quản lý... (ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sỹ, đã từng tham gia thực hiện Đề án 32).
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý nhà nước, làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách, xây dựng chính sách, am hiểu luật pháp, …
- Có mối quan hệ với các Cục, Vụ của Bộ LĐTBXH và các cơ sở đào tạo, UNICEF.
- Có kinh nghiệm xây dựng Luật hoặc các văn bản quy phạm pháp luật.
5. Chuyên gia góp ý hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động chính sách về CTXH
- Có trình độ chuyên môn thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành Chính sách công, Chính sách phát triển, Kinh tế - Xã hội, Luật, Khoa học Quản lý... (ưu tiên ứng viên có trình độ tiến sỹ).
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu chính sách, hoạch định chính sách liên quan đến công tác xã hội, trợ giúp xã hội, tư pháp cho nhóm người dễ bị tổn thương, dạy nghề và việc làm…
- Có kiến thức tốt về tình hình phát triển CTXH trong nước và quốc tế.
- Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ và UNICEF.
- Có kinh nghiệm, khảo sát và tổng hợp báo cáo nghiên cứu, xây dựng các hệ thống theo dõi, đánh giá các chính sách, chương trình về ASXH.
 YÊU CẦU VỀ SẢN PHẨM
1. Thời gian hoàn thành báo cáo: Trước ngày 10 tháng 10 năm 2019.
2. Chất lượng báo cáo: Các báo cáo được trình bày bằng Tiếng Việt, theo bố cục do Tư vấn đề xuất, được thống nhất giữa Cục Bảo trợ xã hội và UNICEF.
Ghi chú:
Các ứng viên quan tâm phải nộp hồ sơ trước ngày 12 tháng 9 năm 2019 và bao gồm Lý lịch cá nhân (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) gửi qua email tới:
Cục Bảo trợ xã hội - Số 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tel: 0243-7475971; Email: phongctxh@yahoo.com
 Thông tin chi tiết: Download tại đây

 
Xem