Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

16 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015

10/02/2012

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 2406/QĐ-TTg ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và phân công cơ quan quản lý, triển khai thực hiện Chương trình.

Theo đó, 16 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 gồm: 1- Việc làm và dạy nghề; 2- Giảm nghèo bền vững; 3- Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 4- Y tế; 5- Dân số và Kế hoạch hóa gia đình; 6- Vệ sinh an toàn thực phẩm; 7- Văn hóa; 8- Giáo dục và đào tạo; 9- Phòng, chống ma túy; 10- Phòng, chống tội phạm; 11- Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 12- Ứng phó với biến đổi khí hậu; 13- Xây dựng nông thôn mới; 14- Phòng, chống HIV/AIDS; 15- Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; 16- Khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường.

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề có 6 dự án thành phần gồm: 1- Đổi mới và phát triển dạy nghề; 2- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 3- Vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm; 4- Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 5- Hỗ trợ phát triển thị trường lao động; 6- Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. Chương trình này do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương quản lý, tổ chức thực hiện.

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững gồm 4 dự án thành phần: 1- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; 2- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn đặc biệt khó khăn; 3- Nhân rộng mô hình giảm nghèo; 4- Nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ và giao dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 28/2/2012.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo quy định; kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 tại địa phương.


Xem