Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hà Tây dạy nghề và giải quyết việc làm

07/04/2005

Mạng lưới dạy nghề ở Hà Tây phát triển rộng khắp ở cả 14 huyện, thị xã, số người được đào tạo nghề và có việc làm tăng nhanh. Tỉnh hiện có trên 17 vạn lao động tham gia sản xuất ở các cơ sở, làng nghề nhưng phần lớn là lao động thủ công được học nghề, truyền nghề theo phương thức “cha truyền con nối”.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp (chiếm 23%), chất lượng lao động được đào tạo chưa cao; hệ thống đào tạo dạy nghề còn phân tán, quy mô nhỏ, cơ cấu lao động được đào tạo nghề chưa phù hợp. Công tác quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo, dạy nghề và cơ sở dạy nghề còn bất cập. Nhu cầu giải quyết việc làm hiện nay của Hà Tây rất lớn. Hà Tây triệt để khai thác cơ sở dạy nghề hiện có, đồng thời phát triển dạy nghề ở tất cả các thành phần kinh tế, tranh thủ các nguồn vốn cho phát triển dạy nghề. Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các huyện, thị xã củng cố, mở rộng và nâng cao chất lượng của các cơ sở dạy nghề. Đối với các cơ sở không đủ điều kiện thì đình chỉ hoạt động, tránh tình trạng lãng phí tiền, công sức cuả Nhà nước và nhân dân mà người lao động vẫn không có việc làm. Hướng sắp tới, Hà Tây đầu tư thích đáng cho việc đào tạo nghề gắn với yêu cầu phát triển sản xuất cuả các doanh nghiệp, làng nghề. Tỉnh thực hiện đa dạng hoá sản phẩm công nghiệp, thủ công nghiệp; đổi mới mẫu mã hàng, đổi mới công nghệ và nâng cao năng suất lao động. Để có đội ngũ lao động chất lượng và lành nghề, tỉnh xây dựng chính sách về tuyền dụng và sử dụng lao động nhằm phát huy kết quả công tác đào tạo nghề, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Nguyễn Văn Thường (TTXVN)
Xem