Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề

Thời gian thực hiện đến

Tên chương trình: Dự án Đổi mới và phát triển dạy nghề
Giai đoạn thực hiện: 3 năm - 5 năm
Đơn vị chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội
Đơn vị thực hiện: Cục Bảo trợ xã hội
Phạm vi thực hiện: Toàn quốc

Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, chương trình giáo trình, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề tập trung, đồng bộ đảm bảo chất lượng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, đưa đào tạo tiếp cận với thực tế sản xuất. Học sinh - sinh viên sau khi ra trường có trình độ đạt chuẩn Quốc gia, một số nghề đạt trình độ Quốc tế và khu vực ASEAN.

Tên hồ sơ Ngày Trích yếu