Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”

Thời gian thực hiện đến

Tên chương trình: Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”
Giai đoạn thực hiện: 3 năm - 5 năm
Đơn vị thực hiện: Cục Trẻ em
Phạm vi thực hiện: Toàn quốc

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 838/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 830/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGÀY 01 THÁNG 6 NĂM 2021 PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH “BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ TRẺ EM TƯƠNG TÁC LÀNH MẠNH, SÁNG TẠO TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trẻ em.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021- 2025” (Quyết định số 830/QĐ-TTg), cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công đối với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong Quyết định số 830/QĐ-TTg .

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, kết quả dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg .

II. Nội dung hoạt động

1. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để lấy trẻ em làm trung tâm, có sự tham gia của trẻ em hoặc Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trong xây dựng chính sách số về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

2. Truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em và mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em.

3. Tập huấn cho trẻ em về kỹ năng tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng và kỹ năng tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

4. Tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng trên cơ sở lồng ghép, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ sở trợ giúp xã hội.

5. Xây dựng, tích hợp các kênh thông báo trực tuyến về các vấn đề liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111.

6. Thiết lập cổng thông tin điện tử, ứng dụng trực tuyến, các kênh thông tin (fanpage) trên các mạng xã hội trực tuyến có nhiều người sử dụng ở Việt Nam để hỗ trợ trẻ em tìm kiếm, thu nhận và phổ biến thông tin, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trên các kênh thông tin, truyền thông phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em.

7. Tham gia Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng, phát hành Báo cáo đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng của Việt Nam.

8. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi sử dụng môi trường mạng xâm hại trẻ em.

9. Phối hợp xây dựng cơ chế phối hợp, quy trình xử lý trong việc tiếp nhận thông tin, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; cơ chế liên ngành theo dõi tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng.

10. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành và tổ chức thu thập dữ liệu cơ sở dữ liệu CSAM của Việt Nam.

11. Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan kiểm tra về nội dung bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

III. Kinh phí thực hiện

1. Được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định hiện hành.

2. Lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nguồn tài trợ, viện trợ và huy động hợp pháp khác (nếu có).

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị (Phụ lục kèm theo)

2. Các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ nội dung của Chương trình và Quyết định này xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trẻ em và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Cục TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà

 

PHỤ LỤC

(kèm theo Quyết định số 838/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Nội dung hoạt động, nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để lấy trẻ em làm trung tâm, có sự tham gia của trẻ em hoặc Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trong xây dựng chính sách số về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em

Cục Trẻ em

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Cơ quan, tổ chức liên quan

Thường xuyên

2

Truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trôn môi trường mạng; đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em và mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em

 

 

 

a)

Xây dựng tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em và mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em

Cục Trẻ em

Cơ quan, tổ chức liên quan

Hằng năm

b)

Truyền thông, phố biển kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em và mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em

- Cục Trẻ em

- Cục Bảo trợ xã hội

- Văn phòng Bộ

- Trung tâm Thông tin

- Báo Lao động và Xã hội

- Báo điện tử Dân trí

- Tạp chí Lao động và Xã hội

- Các địa phương

Cơ quan, tổ chức liên quan

Hăng năm

c)

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức về các vấn đề liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội

- Cục Trẻ em

- Cục Bảo trợ xã hội

- Các địa phương

Cơ quan, tổ chức liên quan

 

3

Tập huấn cho trẻ em về kỹ năng tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng và kỹ năng tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng

- Cục Trẻ em

- Các địa phương

- Cơ quan, tổ chức liên quan

Hằng năm

4

Tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng trên cơ sở lồng ghép, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ sở trợ giúp xã hội

 

 

 

a)

Tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng thông qua Tổng đài 111

Cục Trẻ em (Tổng đài 111)

Cơ quan, tổ chức liên quan

Thường xuyên

b)

Tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng thông qua các cơ sở trợ giúp xã hội

Cục Bảo trợ xã hội

- Cục Trẻ em

- Các địa phương

- Cơ quan, tổ chức liên quan

Thường

xuyên

5

Xây dựng, tích hợp các kênh thông báo trực tuyến về các vấn đề liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111

Cục Trẻ em

- Trung tâm Thông tin

- Văn phòng Bộ

Năm 2022

6

Thiết lập cổng thông tin điện tử, ứng dụng trực tuyến, các kênh thông tin (fanpage) trên các mạng xã hội trực tuyến có nhiều người sử dụng ở Việt Nam để hỗ trợ trẻ em tìm kiếm, thu nhận và phổ biến thông tin, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trên các kênh thông tin, truyền thông phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em

- Cục Trẻ em

- Trung tâm Thông tin

- Văn phòng Bộ

- Báo Lao động và Xã hội

- Báo điện tử Dân trí

- Tạp chí Lao động và Xã hội

- Các địa phương

Năm 2021

7

Tham gia Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng, phát hành Báo cáo đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng của Việt Nam

Cục Trẻ em

Cơ quan, tổ chức liên quan

Năm 2021

8

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi sử dụng môi trường mạng xâm hại trẻ em

Cục Trẻ em

- Trung tâm Thông tin

- Cơ quan, tổ chức liên quan

Hăng năm

9

Phối hợp xây dựng cơ chế phối hợp, quy trình xử lý trong việc tiếp nhận thông tin, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; cơ chế liên ngành theo dõi tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng

Cục Trẻ em

Cơ quan, tổ chức liên quan

Năm 2021

10

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành và tổ chức thu thập dữ liệu cơ sở dữ liệu CSAM của Việt Nam

 

 

 

a)

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành và tổ chức thu thập dữ liệu cơ sở dữ liệu CSAM của Việt Nam

Cục Trẻ em

- Trung tâm Thông tin

- Vụ Hợp tác quốc tế

- Vụ Kế hoạch - Tài chính

Năm 2022 Hăng năm

b)

Vận hành công nghệ mới lắng nghe dư luận xã hội với các chức năng trí tuệ nhân tạo, học máy, phân tích dữ liệu nhằm lọc các dữ liệu, thu thập thông tin đặc tả và tổ chức phân tích dữ liệu về hình ảnh/video xâm hại trẻ em; kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu CSAM do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý

Trung tâm Thông tin

- Cục Trẻ em

- Cơ quan, tổ chức liên quan

Năm 2022 Hằng năm

11

Phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan kiểm tra về nội dung bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Thanh tra Bộ

- Cục Trẻ em

- Cơ quan, tổ chức liên quan

Theo kế hoạch công tác

 

Tên hồ sơ Ngày Trích yếu

Chung nhan Tin Nhiem Mang