Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

THỜI KỲ PHÁT TRIỂN - GIAI ĐOẠN 1965 – 1975

1.Bộ Lao động

Để nắm được tình hình lao động ở nông thôn, phục vụ cho phát triển kinh tế và quốc phòng, Vụ Lao động nông thôn đã được thành lập theo Quyết định số 148/CP ngày 8/8/1966 của Chính phủ.

 

Nhằm tăng cường quản lý lao động xã hội, đặc biệt ở cấp tỉnh, huyện và cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 161/NQ – TW ngày 30/6/1967 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 103/CP ngày 6/7/1967 của Hội đồng Chính phủ, Bộ Lao động đã ban hành Thông tư 01/LĐ – TT ngày 25/2/1969 hướng dẫn kiện toàn cơ quan lao động địa phương các cấp.

 

Trong thời kỳ này, cả 297 huyện, thị xã, khu phố đều có Phòng Lao động, trong đó có 97 Phòng Lao động có từ 3 đến 7 cán bộ, số còn lại có từ 1 đến 2 người làm công tác lao động; ở xã có 1 người kiêm nhiệm 2 – 3 việc.

 

Một số Bộ, ngành quản lý sản xuất thành lập Vụ Lao động tiền lương như Bộ Công nghiệp nặng, Giao thông vận tải, Nông trường, Nông thương, Vật tư, Tổng cục bưu điện, Tổng cục Địa chất, … Đối với cơ sở sản xuất, chỉ có một số  có Phòng Lao động tiền lương, còn đại bộ phận chưa có phòng Lao động tiền lương.

 

Tháng 10/1968, ra đời tập san Quản lý lao động, tiếng nói của Ngành Lao động tuyên truyền cho công tác phân bố, sử dụng và bồi dưỡng sức lao động nhằm quản lý tốt lao động xã hội.

 

Công tác đào tạo công nhân kỹ thuật trong giai đoạn này được coi trọng, Hội đồng  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/CP ngày 9/10/1969 thành lập Tổng cục Đào tạo công nhân Kỹ thuật thuộc Bộ Lao động.

 

2. Bộ Nội vụ

Ngày 20/3/1965, Hội đồng chính phủ ra Quyết định số 36/CP thành lập Vụ số 8 trực thuộc Bộ Nội vụ để thống nhất quản lý các chính sách, chế độ đối với gia đình những cán bộ đi “công tác đặc biệt”; quản lý trại nhi đồng đặc biệt; đón tiếp bố trí công việc cho đồng bào miền Nam ra Bắc; quản lý mồ mả, hồ sơ, di sản của công nhân viên chức và đồng bào miền Nam chết ở miền Bắc. Ngày 16/8/1967, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 129/CP thành lập Vụ Hưu trí thuộc Bộ Nội vụ.

 

Ngày 8/6/1968, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 83/CP tách Vụ Thương binh thành Vụ Chính sách thương binh, Cục quản lý thương binh và Cục quản lý sản xuất.

 

Ngày 4/11/1970, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra Quyết định số 520/NV thành lập ban Thanh tra thuộc Bộ, đồng thời ra Quyết định số 421/NV giải thể ba phòng của Cục Quản lý sản xuất (Kế hoạch – Kỹ thuật, Tài vụ - Vật tư, Tổ chức sản xuất tổng hợp).

 

 Nhiệm vụ của Ngành ngày càng phát triển, đòi hỏi phải có tổ chức tương xứng đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, ngày 26/11/1971, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định số 213/CP thành lập:

  • Vụ Kế hoạch và Tài vụ
  • Vụ Tuyên huấn
  • Ban thanh tra

 

3. Ủy ban điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam

Ủy ban được thành lập theo Nghị định số 136/CP ngày 22/7/1966 của Hội đồng Chính phủ. Người đứng đầu Ủy ban đầu tiên là Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Ủy ban Điều tra tội ác chiến tranh thực hiện nhiệm vụ điều tra, lưu giữ, xác nhận những tội ác của đế quốc Mỹ đối với dân tộc ta. Tại các địa phương có bộ phận theo dõi quản lý lĩnh vực này.

 


Các giai đoạn phát triển:

Chung nhan Tin Nhiem Mang