Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Lê Quân

Phụ trách các đơn vị

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ
Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng.
Phụ trách các đơn vị:
- Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục);
- Vụ Bảo hiểm xã hội;
- Viện Khoa học Lao động và Xã hội;
- Trung tâm Thông tin;
- Trường Đại học Lao động – Xã hội;
- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;
- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh;
- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long;
- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ;
- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất;
- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II;
- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội.

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến