Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Nguyễn Gia Liêm

Phụ trách các đơn vị

Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền;

Thanh tra, kiểm tra và công tác văn phòng

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến