Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH KON TUM

A Kang

Phụ trách các đơn vị

- Trực tiếp phụ trách Phòng Người có công.
- Theo dõi, phối hợp với UBND huyện chỉ đạo Phòng Lao động – TB&XH Huyện Đắk Hà và Phòng Lao động – TB&XH huyện Sa Thầy.

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến