Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

LÃNH ĐẠO BỘ

Đào Ngọc Dung

Phụ trách các đơn vị

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của Bộ và của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, những công việc thuộc thẩm  quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; các Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình, mục tiêu của Bộ, trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Quyết định các vấn đề về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình của Bộ, các công trình, dự án và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ;

- Chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức cán bộ, công tác đối ngoại, kế hoạch tài chính và công tác thanh tra;

- Chỉ đạo công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin;

- Chỉ đạo lĩnh vực lao động ngoài nước

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác của Bộ trưởng theo quy định của pháp luật.

Tham gia các ban chỉ đạo, ủy ban, hội đồng theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phụ trách các đơn vị:

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Hợp tác quốc tế;

- Thanh tra Bộ;

- Vụ Kế hoạch – Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Cục Quản lý lao động ngoài nước;

- Trung tâm Lao động ngoài nước;

- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ.

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến