Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Mỹ Quang

Lĩnh vực công việc phụ trách

- Phụ trách chung
- Kế hoạch - Tài chính
- Thanh tra
- Tổ chức cán bộ

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến