Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH LAI CHÂU

Lê Văn Thăng

Lĩnh vực công việc phụ trách

- Chịu trách nhiệm trước Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Tỉnh ủy, HĐND, UBND và pháp luật nhà nước về hoạt động chung của ngành, lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định.
- Thực hiện giữ mối liên hệ với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các huyện, thành phố, các Sở ngành và các đơn vị liên quan.
1. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực:
- Công tác thanh tra; công tác Kế hoạch - Tài chính;
- Công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ;
Chỉ đạo chung các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công tác xây dựng cơ bản thuộc phạm vi ngành quản lý;
- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng lương toàn ngành;
- Chủ tài khoản nguồn kinh phí thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công; nguồn kinh phí các chương trình Quốc gia, mục tiêu Quốc gia; nguồn kinh phí chi thường xuyên Văn phòng Sở.
2. Trực tiếp theo sõi, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Sở. Phụ trách công tác Lao động - Thương binh và xã hội các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn.
- Là thành viên của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh:
Phó BCĐ Xóa đói giảm nghèo và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ; Phó ban chỉ đạo Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Phó BCĐ thực hiện Quyết định 1956 của Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Phó trưởng ban Thường trực Ban công tác người cao tuổi; thành viên Hội đồng giám định Y khoa tỉnh; thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội; Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Ủy viên BCĐ phòng không nhân dân; Ủy viên BCĐ Ban An toàn giao thông tỉnh; thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh; BCĐ xây dựng nông thôn mới.

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến