Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Trường Đại học Sư phạm - Kỹ thuật Nam Định
Địa chỉ: Đường Phú Nghĩa, Phường Lộc Hạ, TP. Nam Định

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

TS.Đặng Quyết Thắng
Trần Xuân Thảnh

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ đại học và cao đẳng; đào tạo nhân lực trình độ đại học và cao đẳng các chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế; dạy nghề các cấp trình độ; nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ giáo dục, đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, con dấu (kể cả dấu nổi) và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch quốc tế: Nam Dinh University of Technology Education, viết tắt là: NUTE.

Trụ sở: Đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điều 2. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định có nhiệm vụ:

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển Nhà trường qua từng giai đoạn, kế hoạch hoạt động hàng năm trình Bộ phê duyệt để thực hiện.

2. Đào tạo, đào tạo liên thông, bồi dưỡng nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo, gồm:

a) Đại học và cao đẳng sư phạm kỹ thuật;

b) Đại học và cao đẳng kỹ thuật, công nghệ, kinh tế;

c) Cao đẳng nghề.

3. Đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa và nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy nghề.

4. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định hiện hành.

5. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường.

6. Chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giảng viên, chương trình, giáo trình đào tạo và các điều kiện khác để mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật.

7. Tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và nhân viên quản lý, phục vụ; xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu độ tuổi và giới, đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định hiện hành.

8. Tổ chức tuyển sinh và quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học; thực hiện chính sách xã hội đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

9. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục và đào tạo.

10. Hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

11. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Trường.

12. Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của Trường.

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và của Bộ.

14. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và các Bộ, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Trường:

1. Hội đồng Trường.

2. Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

3. Hội đồng Khoa học và đào tạo, Hội đồng tư vấn do Hiệu trưởng thành lập theo thẩm quyền.

4. Các phòng chức năng:

a) Phòng Đào tạo.

b) Phòng Tổ chức cán bộ.

c) Phòng Kế toán - Tài chính.

d) Phòng Thiết bị - Vật tư.

đ) Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

e) Phòng Hành chính - Quản trị.

g) Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

h) Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

i) Phòng Thanh tra.

5. Các Khoa, Bộ môn thuộc Trường:

a) Khoa Công nghệ thông tin.

b) Khoa Cơ khí.

c) Khoa Điện - Điện tử.

d) Khoa Sư phạm kỹ thuật.

đ) Khoa Khoa học cơ bản.

e) Khoa Kinh tế.

g) Khoa Tại chức.

h) Khoa Ngoại ngữ.

i) Khoa Lý luận chính trị.

m) Bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng.

6. Bộ môn thuộc Khoa:

Bộ môn thuộc Khoa của Trường do Hiệu trưởng thành lập.

7. Các tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

a) Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ.

b) Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ.

c) Trung tâm Thông tin - Thư viện.

d) Trung tâm Thực hành;

đ) Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ sinh viên.

8. Các đơn vị sự nghiệp hoạt động theo cơ chế tự trang trải toàn bộ chi phí hoạt động do Hiệu trưởng quyết định thành lập theo quy định.

9. Tổ chức Đảng, đoàn thể theo quy định hiện hành.

Điều 4. Nhiệm vụ của Hiệu trưởng:

1. Xây dựng, trình Bộ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, viên chức và người lao động để thực hiện nhiệm vụ được giao; ban hành và thực hiện Quy chế làm việc của Trường.

3. Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của Hiệu trưởng theo quy định của Nhà nước và của Bộ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 686/QĐ-LĐTBXH ngày 19/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 6;
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;
Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang