Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Trường Đại học Lao động - Xã hội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI

Nguyễn Thị Vân
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 26/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2005
 
QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 26/2005/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 - 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 145/TCCB, ngày 10 tháng 01 năm 2005 về việc thành lập Trường Đại học Lao động - Xã hội,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trường Đại học Lao động - Xã hội trên cơ sở Trường Cao đẳng Lao động - Xã hội.
Điều 2. Trường Đại học Lao động - Xã hội là cơ sở đào tạo đại học, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng.
Điều 3. Trường Đại học Lao động - Xã hội hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
  Phạm Gia Khiêm
(Đã ký)

Chung nhan Tin Nhiem Mang