Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DẠY NGHỀ

 

 Điều 1 : Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Tổng cục Dạy nghề, có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng về lĩnh vực dạy nghề; đào tạo sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
        Điều 2 : Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề thực hiện các nhiệm vụ sau :
        1- Trình Tổng cục kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng khoa học dài hạn và hàng năm về đào tạo nghề
2-Nghiên cứu khoa học cơ bản về hoạch định chiến lược, các chính sách về đào tạo nghề.
3-Nghiên cứu cơ bản, cơ sở khoa học về xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo nghề; nghiên cứu phát triển thiết bị và học liệu; nghiên cứu về chuẩn đào tạo nghề và phát triển kỹ năng; xây dựng hệ thống kiểm định và đánh giá chất lượng dạy nghề.
4- Nghiên cứ thử nghiệm và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đạo tạo và sản xuất, thực hiện chuyển giao công nghệ đào tào nghề.
5- Nghiên cứ khoa học quản lý về đào tạo nghề.
6- Nghiên cứu dự báo về đào tạo nghề và điều tra cơ bản phục vụ nghiên cứ khoa học về dạy nghề.
7- Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin - thống kê về đào tạo nghề.
8- Tổ chức liên kết đào tạo trình độ sau đại học theo quy định. Tham gia bồi dưỡng và giảng dạy tại các cơ sở dạy nghề, bồi dưỡng về các lĩnh vực khoa học dạy nghề, quản lý dạy nghề cho cán bộ trong và ngoài ngành.
9- Biên soạn, in ấn, xuất bản các ấn phẩm, phổ biến thông tin về đào tạo nghề.
10- Thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ về nghiên cứu, triển khai theo quy định
11- Tham gia thẩm định, điánh giá các chương trình, dự án, các công trình nghiên cứu về dạy nghề.
12-Hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu khoa học về đào tạo nghề.
13-Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chế độ chính sách đãi ngộ, bổ nhiệm, miễ