Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Cục Người có công
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Minori số 67A Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

CỤC NGƯỜI CÓ CÔNG

Đào Ngọc Lợi
Đỗ Thị Hồng Hà
Nguyễn Duy Kiên
Nguyễn Xuân Long

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     VÀ XÃ HỘI                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      -----------                                                                                                              ----------------------

         Số:866/QĐ-LĐTBXH                                                                                  Hà Nội, ngày 13 tháng  06  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Cục Người có công.


BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cục Người có công là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Cục Người có công có tên giao dịch quốc tế là Department of National Devotees, viết tắt là DOND.

Điều 2. Cục Người có công có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng trình Bộ:

a) Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về người có công;

b) Chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về người có công;

c) Quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công; ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực người có công;

d) Hướng dẫn thực hiện quy hoạch, thành lập, tổ chức và hoạt động của cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công;

đ) Hướng dẫn thực hiện quy hoạch các công trình ghi công liệt sĩ. Quy định việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;

e) Cơ chế, chính sách về công tác chăm sóc người có công;

g) Hướng dẫn công tác tiếp nhận hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin và thông tin về mộ liệt sĩ;

h) Quy định chế độ, định mức, phương thức trang cấp dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp cho người có công với cách mạng.

2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

3. Tổ chức cập nhật, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thống kê số lượng đối tượng người có công; hướng dẫn công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ người có công ở các địa phương, cơ sở.

4. Phối hợp quản lý, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật;

5. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" Trung ương.

6. Tuyên truyền, vận động, tổng kết, đánh giá, nhân rộng các điển hình tiên tiến và công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực người có công.

7. Quản lý các cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công theo phân công của Bộ.

8. Tham gia nghiên cứu, xây dựng chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong lĩnh vực được phân công.

9. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành; hướng dẫn về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực người có công theo phân công của Bộ.

10. Hợp tác quốc tế trong phạm vi lĩnh vực được giao.

11. Tổng kết đánh giá, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực người có công.

12. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo sự phân công của Bộ.

13. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và của Bộ;

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Người có công:

1. Cục Người có công có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

2. Các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc gồm:

- Phòng Chính sách 1;

- Phòng Chính sách 2;

- Phòng Tuyên truyền - Thi đua;

- Phòng Hồ sơ - Thông tin liệt sĩ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng;

3. Các đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành;

- Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất;

- Trung tâm Điều dưỡng người có công Sầm Sơn;

- Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền Trung.

Điều 4. Cục trưởng Cục Người có công có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng và văn phòng thuộc Cục; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, viên chức trong Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng, trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Điều 5. Cục Người có công có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 442/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Người có công và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Người có công và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                               BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 7                                                                                                              (Đã ký)

- Lưu VT, TCCB           

                                                                                                                              Đào Ngọc Dung

Chung nhan Tin Nhiem Mang