Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Văn phòng Bộ
Địa chỉ: 12 Ngô Quyền - Hà nội

VĂN PHÒNG BỘ

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 VÀ XÃ HỘI                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   ------------                                                                                                         -------------------------

     Số:  1698/QĐ-LĐTBXH                                                                                            Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017                                         

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Văn phòng Bộ là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; giúp Bộ trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; thực hiện công tác thi đua - khen thưởng; thông tin - truyền thông; cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc; phục vụ chung cho hoạt động của Bộ và công tác quản trị nội bộ.

Văn phòng Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Văn phòng Bộ có nhiệm vụ:

1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; trình Bộ phân công các đơn vị thuộc Bộ, ngành thực hiện nội dung, công việc thuộc trách nhiệm của Bộ được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận và các văn bản khác do cơ quan của Đảng, Nhà nước ban hành, các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ và tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

2. Tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ khác của Bộ, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị thuộc Bộ để Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo, điều hành.

3. Thực hiện nhiệm vụ thư ký, giúp việc Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng.

4. Làm đầu mối giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

5. Làm đầu mối liên hệ, tổ chức các hoạt động phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc của Lãnh đạo Bộ; ghi biên bản và ra thông báo kết luận các cuộc họp, buổi làm việc của Lãnh đạo Bộ (trong trường hợp người chủ trì cuộc họp, buổi làm việc yêu cầu).

7. Thi đua - Khen thưởng:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung phát động các phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

b) Giúp Bộ trưởng quản lý thống nhất, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành;

c) Giúp việc Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

d) Tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ để phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng;

đ) Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, ngành và các nhiệm vụ trong hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ngành khoa học - văn hóa - xã hội.

8. Thông tin - Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch, Chương trình, Đề án tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông về hoạt động của Bộ, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ở trong nước và ngoài nước;

b) Giúp Bộ trưởng thu thập, xử lý thông tin của báo chí, truyền thông về các lĩnh vực hoạt động của Bộ; thực hiện quy chế phát ngôn theo quy định;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo, giao ban báo chí định kỳ hoặc đột xuất về các lĩnh vực của Bộ, ngành;

d) Phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị liên quan cập nhật thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Bộ, ngành trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

9. Làm đầu mối thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ; thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ.

10. Tổ chức chỉ đạo, quản lý và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ hồ sơ, các quy định về quản lý, sử dụng con dấu, bảo vệ bí mật nhà nước trong cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ; kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và quy trình, thủ tục hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ duyệt, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính theo quy định của pháp luật; quản lý và tổ chức hoạt động của thư viện Bộ.

11.Bảo đảm trật tự, kỷ luật, kỷ cương theo nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; quản lý chế độ làm việc, sinh hoạt và hội nghị theo quy định của pháp luật và của Bộ.

12. Đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc của cơ quan Bộ; phục vụ chung cho hoạt động của Bộ và công tác quản trị nội bộ.

13. Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống lụt, bão; bảo đảm an toàn vệ sinh, môi trường, phòng, chống dịch bệnh và công tác y tế đối với cơ quan Bộ; tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, an ninh của Bộ và cơ quan Bộ.

14. Quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động của cơ quan ngang Bộ. Thực hiện công tác kế toán, tài chính của cơ quan Bộ; là đơn vị dự toán trực thuộc Bộ.

15. Phối hợp với Công đoàn Bộ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Bộ theo chế độ, chính sách của Nhà nước và của Bộ.

16. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng Bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao hoặc do pháp luật quy định.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ:

1. Văn phòng Bộ có Chánh Văn phòng Bộ, một số Phó Chánh Văn phòng Bộ, và công chức, viên chức, người lao động.

2. Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Hành chính;

c) Phòng Thi đua - Khen thưởng;

d) Phòng Truyền thông;

đ) Phòng Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (chuyển từ Vụ Pháp chế sang);

e) Phòng Kế toán - Tài chính;

g) Phòng Quốc phòng - An ninh;

h) Phòng Quản trị;

i) Phòng Quản trị nhà làm việc liên cơ D25 (gọi tắt là Phòng Quản trị D25);

k) Phòng Quản lý xe;

l) Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh;

m) Nhà khách (đơn vị sự nghiệp công lập);

n) Nhà khách Người có công (đơn vị sự nghiệp công lập).

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Bộ; quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các phòng và tổ chức, đơn vị trực thuộc; sắp xếp, phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 989/QĐ-LĐTBXH ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                                                               BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 6                                                                                                               (đã ký)

- Lưu VT, TCCB           

                                                                                                                              Đào Ngọc Dung

Chung nhan Tin Nhiem Mang