Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Vụ Tổ chức Cán bộ
Địa chỉ: 12 Ngô Quyền - Hà nội

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trần Thị Thu Hằng

 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                VÀ XÃ HỘI                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       
                                     --------                                                                                            ------------------------------       

                        Số:  1486 /QĐ-LĐTBXH                                                                  Hà Nội, ngày  20 tháng 9  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

 cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ. 

---------------------

 
   

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

           Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

             Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

             Căn cứ Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

            Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, biên chế; công chức, viên chức, người lao động; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2.  Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ

1. Xây dựng, trình Bộ chương trình, kế hoạch về công tác tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, người lao động và đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

2. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật, của Bộ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế; công chức, viên chức, người lao động; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ.

3. Về tổ chức, biên chế

a)  Chủ trì nghiên cứu, thẩm định trình Bộ:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ;

- Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về lao động, người có công và xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

- Đề án, phương án thành lập, chuyển đổi mô hình, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, kiện toàn, sắp xếp lại các tổ chức thuộc Bộ;

- Kế hoạch hàng năm về biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ;

- Phân bổ biên chế công chức đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ; giao số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ chưa được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự theo quy định của pháp luật;

- Đề án vị trí việc làm; đề án tinh giản biên chế; quản lý và phân cấp quản lý vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị thuộc Bộ.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch mạng lưới; tiêu chí phân loại, xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Hướng dẫn đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự để quyết định số lượng người làm việc trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d) Trình Bộ thành lập hoặc giao Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ thành lập các Ban Quản lý chương trình, dự án theo quy định của pháp luật và của Bộ;

4. Về công chức, viên chức và người lao động:

a) Chủ trì nghiên cứu, trình Bộ:

- Quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ;

- Kế hoạch tuyển dụng công chức và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Quy chế làm việc; quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức; quy chế đánh giá công chức, viên chức; quy chế tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức; quy chế nâng bậc lương; quy chế nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại đối với công chức; quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức; quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; quy chế cử công chức, viên chức đi công tác, học tập và giải quyết việc riêng ở nước ngoài; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý và các quy chế khác theo quy định của pháp luật;

- Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan chuyên môn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật;

- Phê duyệt và hướng dẫn đơn vị thuộc Bộ thực hiện theo phân cấp việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái, chế độ tiền lương, phụ cấp, ngạch, chức danh nghề nghiệp và các chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động;

- Cử công chức, viên chức, người lao động đi công tác, học tập và giải quyết việc riêng ở ngoài nước theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng trình Bộ:

- Cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị thuộc Bộ;

- Chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động; chế độ thống kê, báo cáo thu thập, kê khai tải sản, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ.

Các quy chế về công tác cán bộ: Quy chế đánh giá, quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; quy chế nâng bậc lương; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ và các quy chế khác trong công tác cán bộ theo quy định của pháp luật;

5. Về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức:

a) Chủ trì nghiên cứu, trình Bộ quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Quản lý hoạt động đào tạo đối với các trường trực thuộc Bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

c) Tổ chức thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

7. Trình Bộ cử thành viên tham gia các tổ chức phối hợp liên ngành; công nhận Ban vận động về thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ.

9. Nghiên cứu khoa học, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chức, viên chức, người lao động; thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, kỷ luật theo phân công của Bộ.

10. Quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ:

1. Vụ Tổ chức cán bộ có Vụ trưởng và không quá 03 Phó vụ trưởng và một số công chức.

2. Các phòng trực thuộc:

- Phòng Tổ chức biên chế;

- Phòng Công chức, viên chức;

- Phòng Đào tạo.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và quan hệ công tác của Vụ; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng trực thuộc; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với công chức để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 845/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.  

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                               BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 6;                                                                                                            (đã ký)

- Lưu VT, TCCB.           

                                                                                                                              Đào Ngọc Dung

Chung nhan Tin Nhiem Mang