Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Vụ Kế hoạch - Tài chính
Địa chỉ: 12 Ngô Quyền - Hà nội

VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng
Bùi Phong Châu

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                VÀ XÃ HỘI                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       
                                     --------                                                                                            ------------------------------       

                        Số: 1636 /QĐ-LĐTBXH                                                                  Hà Nội, ngày  17 tháng 10  năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính

-----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH
 

 Điều 1. Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý về công tác quy hoạch, thống kê; tài chính, kế toán; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và đầu tư phát triển của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, xây dựng, tổng hợp trình Bộ:

a) Chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ chiến lược, chương trình công tác hàng năm và các giải pháp thực hiện về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của Bộ, ngành;

b) Quy hoạch, kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí dài hạn, hàng năm thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ, ngành quản lý.

2. Trình Bộ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, chế độ, tiêu chuẩn, định mức về công tác tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch, thống kê; tài chính, kế toán; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và đầu tư phát triển trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành.

3. Trình Bộ phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí  thuộc Bộ, ngành. Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách sau khi được Bộ phê duyệt cho các địa phương, đơn vị.

4. Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia; chương trình, dự án, đề án thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành:

a) Tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, chương trình, dự án, đề án thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành;

b) Tổ chức thẩm định và trình Bộ phê duyệt các nguyên tắc, tiêu chí, phương án phân bổ kinh phí các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia; các đề án, dự án thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành.

c) Giám sát, đánh giá và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, đề án, dự án theo quy định.

5. Quản lý tài chính, kế toán và tài sản theo trách nhiệm đơn vị dự toán cấp I của Bộ đối với nguồn ngân sách, thu sự nghiệp, các khoản viện trợ quốc tế, các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thẩm định và trình Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, thanh toán, quyết toán các dự án hoàn thành và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư theo quy định đối với các dự án đầu tư do Bộ quản lý;  tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng theo quy định; phê duyệt, thông báo một số nội dung của dự án theo phân cấp quản lý đầu tư xây dựng và ủy quyền của Bộ.

7. Về công tác thống kê:

a) Là đầu mối giúp Bộ chỉ đạo, hướng dẫn công tác thống kê của Bộ, ngành theo quy định của pháp luật.

b) Xây dựng và trình Bộ danh mục các cuộc điều tra thống kê; thẩm định trình Bộ phê duyệt phương án các cuộc điều tra thống kê; tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, công bố thông tin thống kê theo quy định của nhà nước.

8. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ ccari cách tài chính công theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ:

9. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và của Bộ về công tác tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch, tài chính, tài sản, kế toán, thống kê, đầu tư xây dựng cơ bản trong phạm vi trách nhiệm của Bộ, ngành.

10. Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công thuộc Bộ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định của pháp luật.

11. Tổng hợp báo cáo tổng kết công tác định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành.

12. Giúp Bộ quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức theo sự phân công của Bộ.

14. Quản lý công chức và cơ sở vật chất được giao theo quy định của nhà nước và của Bộ.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính gồm:

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính có Vụ trưởng. không quá 03 Phó Vụ trưởng và một số công chức.

2. Các phòng chức năng gồm:

-         Phòng Kế hoạch - Thống kê;

-         Phòng Tài chính – Kế toán;

-         Phòng Xây dựng cơ bản;

Điều 4. Vụ trư­ởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Vụ; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Vụ; quản lý, phân công, sắp xếp công chức để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 474/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                               BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 6                                                                                                              (đã ký)

- Lưu VT, TCCB           

                                                                                                                              Đào Ngọc Dung

Chung nhan Tin Nhiem Mang