Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Vụ Bình đẳng giới
Địa chỉ: Số 12 Ngô Quyền-Hà Nội

VỤ BÌNH ĐẲNG GIỚI


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     VÀ XÃ HỘI                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        ----------                                                                                        ----------------------------            

               Số: 1246/QĐ-LĐTBXH                                                                   Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

cơ cấu tổ chức của Vụ Bình đẳng giới
----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vụ Bình đẳng giới là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Vụ Bình đẳng giới có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

a. Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới;

b. Chiến lược, kế hoạch dài hạn và hàng năm, chương trình, dự án, đề án, mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;

c. Các cơ chế, chính sách nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội bình đẳng cho nữ và nam trong phát triển kinh tế, xã hội;

d. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, gia đình và các lĩnh vực khác.

2. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ về bình đẳng giới theo phân công của Bộ.

3. Tham gia đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

4. Tham gia thực hiện công tác thống kê, thông tin về bình đẳng giới.

5. Giúp Bộ triển khai thực hiện Công ước Liên hiệp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).

6. Là đầu mối tham gia các hoạt động của Ủy ban địa vị phụ nữ Liên hiệp quốc (CSW), các hoạt động của Liên hiệp quốc về kiểm điểm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh về phụ nữ; các hoạt động của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế trong APEC; duy trì, điều phối Nhóm hợp tác hành động về giới (GAP) tại Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế khác theo phân công của Bộ.

7. Tham gia nghiên cứu khoa học; phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về bình đẳng giới.

8. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về bình đẳng giới.

9. Quản lý công chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật về phân cấp của Bộ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Vụ Bình đẳng giới có Vụ trưởng, không quá 03 Phó Vụ trưởng và một số công chức.

Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Vụ; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức trong Vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 798/QĐ-LĐTBXH ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bình đẳng giới.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:                                                                                                               BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 5                                                                                                               (đã ký)

- Lưu VT, TCCB           

                                                                                                                             Đào Ngọc Dung

Chung nhan Tin Nhiem Mang