Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Vụ Bình đẳng giới
Địa chỉ: Số 12 Ngô Quyền-Hà Nội

VỤ BÌNH ĐẲNG GIỚI

Lê Khánh Lương
Trần Thị Bích Loan
Nghiêm Xuân Nam
Ngô Diệu Linh

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     VÀ XÃ HỘI                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        ----------                                                                                        ----------------------------            

               Số: 239/QĐ-LĐTBXH                                                                    Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Vụ Bình đẳng giới
----------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019,

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Bình đẳng giới là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bình đẳng giới trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Vụ Bình đẳng giới có tên giao dịch quốc tế là Department of Gender Equality, viết tắt là GED.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

a) Các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ;

b) Chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; chương trình, dự án, đề án, về bình đẳng giới thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

c) Dự thảo thông tư, cơ chế, chính sách và các văn bản khác về quản lý nhà nước về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tạo cơ hội bình đẳng cho nữ và nam trong phát triển kinh tế - xã hội;

d) Các biện pháp, hoạt động, mô hình thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

2. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước, của Bộ về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới theo phân công của Bộ.

3. Tham gia đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới, đánh giá tác động giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

4. Tham mưu, giúp Bộ thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, vận động xã hội về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

5. Là đầu mối tham mưu, giúp Bộ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

6. Tham mưu, giúp Bộ hướng dẫn, triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030; lồng ghép các dự án về bình đẳng giới trong các chương trình an sinh xã hội và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

7. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác báo cáo, thống kê, thông tin về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới theo quy định của pháp luật.

8. Giúp Bộ triển khai thực hiện Công cước Liên hiệp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).

9. Là đầu mối tham gia các hoạt động của Ủy ban địa vị phụ nữ Liên hiệp quốc (CSW), các hoạt động của Liên hiệp quốc về kiểm điểm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh về phụ nữ; các hoạt động của Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế trong APEC; duy trì, điều phối Nhóm hợp tác hành động về giới (GAP) tại Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế khác theo phân công của Bộ.

10. Giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

11. Tham gia nghiên cứu khoa học; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới theo phân công của Bộ.

12. Sơ kết, tổng kết, nhân rộng các phong trào, mô hình điển hình tiên tiến, sáng kiến thức đẩy về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

13. Quản lý công chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

Điều 3.  Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Bình đẳng giới có Vụ trưởng, không quá 03 Phó Vụ trưởng và một số công chức.

2. Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Vụ; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với công chức trong Vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1246/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bình đẳng giới.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                               BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;                                                                                    (đã ký)

- Cổng TTĐT của Bộ;                                                                                                              

- Lưu VT, TCCB.                                                                                                   Đào Ngọc Dung

Chung nhan Tin Nhiem Mang