Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Vụ Hợp tác quốc tế
Địa chỉ: 12 Ngô Quyền - Hà nội

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Lưu Quang Tuấn
Hà Thị Minh Đức

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                VÀ XÃ HỘI                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       
                                     --------                                                                                            ------------------------------       

                        Số: 232/QĐ-LĐTBXH                                                                  Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

 ------------------------------ 

  BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

 QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện, quản lý thống nhất về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

Vụ Hợp tác quốc tế có tên giao dịch quốc tế là Department of International Cooperation, viết tắt là ICD.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

a) Chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; dự án, đề án về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã

hội;

b) Chủ trương, biện pháp mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khác;

c) Phối hợp với các đơn vị đề xuất đàm phán, ký kết, hoặc rút bảo lưu và biện pháp đảm bảo thực hiện điều ước quốc tế; đề xuất đàm phán, ký kết thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật;

d) Gia nhập, rút khỏi các tổ chức quốc tế và nội dung hoạt động trong các chức đó thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo phân công của Chính phủ;

đ) Cho phép các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan được thực hiện các hoạt động đối ngoại theo quy định của pháp luật và của Bộ, gồm: hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết thỏa thuận quốc tế, đón các đoàn khách nước ngoài vào làm việc;

e) Quy chế, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và phân công trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế;

g) Kế hoạch kinh phí cho nhiệm vụ hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Bộ. 2. Chủ trì thực hiện:

a) Đầu mối của Bộ về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế và công tác thông tin đối ngoại;

b) Tổ chức đàm phán, ký kết thỏa thuận quốc tế, thỏa thuận tiếp nhận viện trợ nước ngoài, các chương trình, dự án hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo phân công của Bộ;

c) Theo dõi, đôn đốc triển khai Chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; dự án, đề án hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về lao động, người có công và xã hội đã được phê duyệt;

d) Thẩm định các văn bản, tài liệu hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của các đơn vị thuộc Bộ trước khi trình Bộ trưởng; tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế theo phân công của Bộ;

đ) Thủ tục đối ngoại và lễ tân, thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn ra, đoàn vào cấp Lãnh đạo Bộ; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác lễ tân, thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn ra, đoàn vào theo quy định của pháp luật;

e) Phát ngôn chính thức của Bộ về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong quan hệ hợp tác quốc tế thông qua các văn bản trao đổi, diễn đàn, gặp gỡ và tiếp xúc với các tổ chức và khách quốc tế và các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật theo sự ủy quyền của Bộ;

g) Vận động tài trợ quốc tế theo lĩnh vực công tác của ngành thông qua hoạt động tham vấn, điều phối, đối thoại chính sách, phổ biến, chia sẻ thông tin và các hình thức phù hợp khác theo quy định của pháp luật với đối tác quốc tế và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài theo phân công của Bộ;

h) Tổ chức các hoạt động về hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế và giúp Bộ về công tác nhân quyền theo phân công của Bộ; là đầu mối tham mưu, giúp Bộ thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức nước ngoài (bao gồm các tổ chức phi chính phủ nước ngoài) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ;

i) Tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, trình hồ sơ đề nghị khen thưởng của Bộ cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài; tham mưu việc tiếp nhận và phối hợp thẩm định các hình thức khen thưởng của đối tác nước ngoài cho tập thể, cá nhân thuộc Bộ.

3. Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế đối với các đơn vị thuộc Bộ, ngành lĩnh vực được phân công.

trong

4. Tổ chức theo dõi, tổng hợp, đánh giá; sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế.

5. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân công của Bộ.

6. Quản lý công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Hợp tác quốc tế có Vụ trưởng, không quá 03 Phó Vụ trưởng và một

số công chức.

2. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Vụ; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với công chức trong Vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1456/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                                  BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận: 

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;                                                                                                      (Đã ký)

- Cổng TTĐT của Bộ;                                                                                                                               

- Lưu VT, TCCB.                                                                                                                      Đào Ngọc Dung

Chung nhan Tin Nhiem Mang