Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Vụ Bảo hiểm xã hội
Địa chỉ: Số 12 Ngô Quyền-Hà Nội

VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Phạm Trường Giang

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 VÀ XÃ HỘI                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   ------------                                                                                                         -------------------------

     Số:  1188/QĐ-LĐTBXH                                                                                     Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017                                         

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và

 cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm xã hội 

---------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XĂ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vụ Bảo hiểm xã hội là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xă hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm xă hội (bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và các hình thức bảo hiểm xã hội) trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2.  Vụ Bảo hiểm xã hội có nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

a) Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội;

b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm; chương trình, dự án, đề án về bảo hiểm xã hội; chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;

c) Cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và các loại hình bảo hiểm xã hội khác theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về bảo hiểm xã hội.

2. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ về bảo hiểm xã hội.

3. Thực hiện hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội theo phân công của Bộ.

4. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bảo hiểm xă hội theo phân công của Bộ.

5. Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ.

6. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về bảo hiểm xã hội.

7. Quản lý công chức; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Vụ Bảo hiểm xă hội có Vụ trưởng, không quá 03 Phó Vụ trưởng và một số công chức.

Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xă hội có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Vụ; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức trong Vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 283/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm xã hội.

 Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                                                               BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 5                                                                                                                (đã ký)

- Lưu VT, TCCB           

                                                                                                                             Đào Ngọc Dung

Chung nhan Tin Nhiem Mang