Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Cục Quan hệ lao động và Tiền lương
Địa chỉ: Số 12 Ngô Quyền - Hà nội

CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

Nguyễn Huy Hưng
Tống Văn Lai
Trần Thị Liễu

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     VÀ XÃ HỘI                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      -----------                                                                                           ----------------------

         Số: 389/QĐ-LĐTBXH                                                                         Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, quan hệ lao động, tiền lương theo quy định của pháp luật.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có tên giao dịch quốc tế là Department of Industrial Relations and Wage, viết tắt là DIRWA.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ:

a) Các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các nghị quyết, dự án, đề án theo phân công của Bộ về lao động; quan hệ lao động; tiền lương; đăng ký và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động theo quy định của pháp luật lao động;

b) Chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm và dự án, đề án về lao động; quan hệ lao động; tiền lương; đăng ký và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Dự thảo thông tư và các văn bản khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động; quan hệ lao động; tiền lương; đăng ký và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ;

d) Về chính sách lao động:

- Hợp đồng lao động;

- Cho thuê lao động;

- Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;

- Chính sách lao động trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, trong sắp xếp lại, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;

- Chế độ, chính sách đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi, lao động là người khuyết tật, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác.

đ) Về quan hệ lao động:

Đối thoại tại nơi làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

Thương lượng tập thể; thỏa ước lao động tập thể;

Giải quyết tranh chấp lao động và đình công;

Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trọng tải lao động, hòa giải viên lao động;

Chính sách, giải pháp hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công.

e) Về chính sách tiền lương:

Lương tối thiểu;

Tiền lương đối với người lao động trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;

Tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với người lao động, người quản lý trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước;

Hướng dẫn về chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích và chi phí tiền lương, tiền công trong đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp được hợp đồng đặt hàng, đấu thầu (hoặc được giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định) theo quy định của pháp luật về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

g) Về hướng dẫn đăng ký và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động theo quy định của pháp luật lao động:

- Tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký; thẩm quyền, thủ tục cấp đăng ký, thu hồi đăng ký hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp;

- Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, quyền liên kết của các tổ chức đại diện người lao động;

- Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức đại diện người lao động trong quan hệ lao động;

- Giải quyết tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động.

2. Tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động; quan hệ lao động. tiền lương; đăng ký và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

3. Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động; quan hệ lao động; tiền lương; đăng ký và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động theo quy định của pháp luật lao động

4. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, đăng ký và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác thống kê; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý trong lĩnh vực lao động; quan hệ lao động; tiền lương; đăng ký và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động. Thực hiện điều tra lao động, tiền lương hàng năm.

6. Tham mưu, giúp Bộ thực hiện nhiệm vụ thành viên tại Ủy ban Quan hệ lao động, Hội đồng Tiền lương Quốc gia. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực giúp việc Ủy ban Quan hệ lao động. Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

7. Giúp Bộ trưởng hướng dẫn, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực lao động; quan hệ lao động; tiền lương; đăng ký và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế theo phân công của Bộ.

9. Tham gia nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác về lao động; quan hệ lao động; tiền lương; đăng ký và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động theo phân công của Bộ.

10. Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực lao động: quan hệ lao động; tiền lương; đăng ký và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

2. Các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc:

a) Phòng Chính sách lao động;

b) Phòng Quan hệ lao động;

c) Phòng Tiền lương;

d) Văn phòng;

đ) Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (đơn vị sự nghiệp).

Điều 4. Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và quan hệ công tác của Cục quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, văn phòng thuộc Cục; sắp xếp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, viên chức và người lao động trong Cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng, trình Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

Điều 5. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                 BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 7;                                                                                                                                  (Đã ký)

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Cổng TTĐT của Bộ;

- Lưu VT, TCCB.                                                                                                                      Đào Ngọc Dung

Chung nhan Tin Nhiem Mang