Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Đã gia nhập
Tên văn bản:
Công ước về Quyền trẻ em (CRC)
Trong phạm vi Công ước này, trẻ em có nghĩa là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi, trừ trường hợp pháp luật có thể được áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành niên sớm hơn.
Lĩnh vực văn bản:

Trẻ em

Ngày ban hành:

20/11/1989

Ngày Việt Nam gia nhập:

20/02/1990

Ngày có hiệu lực của văn bản:

02/09/1990

Tên văn bản:
Công ước về Quyền trẻ em (CRC) Trong phạm vi Công ước này, trẻ em có nghĩa là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi, trừ trường hợp pháp luật có thể được áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành niên sớm hơn.

Chung nhan Tin Nhiem Mang