Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Đã gia nhập
Tên văn bản:
Nghị định thư bổ sung của công ước về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ, 1999
Quốc gia thành viên Nghị định thư này (gọi tắt là "Quốc gia thành viên") thừa nhận thẩm quyền của Ủy ban về xóa bỏ Phân biệt đối xử với phụ nữ (gọi tắt là "Ủy ban") tiếp nhận và xem xét các đơn thư được trình lên Ủy ban phù hợp với quy định.
Lĩnh vực văn bản:

Bình đẳng giới

Ngày ban hành:

10/12/1999

Ngày Việt Nam gia nhập:

22/12/2000

Ngày có hiệu lực của văn bản:

06/10/1999

Tên văn bản:
Nghị định thư bổ sung của công ước về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ, 1999 Quốc gia thành viên Nghị định thư này (gọi tắt là "Quốc gia thành viên") thừa nhận thẩm quyền của Ủy ban về xóa bỏ Phân biệt đối xử với phụ nữ (gọi tắt là "Ủy ban") tiếp nhận và xem xét các đơn thư được trình lên Ủy ban phù hợp với quy định.

Chung nhan Tin Nhiem Mang