Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Chưa gia nhập
Tên văn bản:
Công ước số 181
Công ước về Các cơ quan dịch vụ việc làm tư nhân, 1997
Lĩnh vực văn bản:

Việc làm

Tổ chức ban hành:
Tổ chức lao động quốc tế
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực của văn bản:

27/04/2010

Tên văn bản:
Công ước số 181 Công ước về Các cơ quan dịch vụ việc làm tư nhân, 1997
Tải về:

Chung nhan Tin Nhiem Mang