Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Chưa gia nhập
Tên văn bản:
Công ước số 152
Công ước về An toàn và Vệ sinh lao động trong các công việc bốc xếp tại cảng biển, 1979
Lĩnh vực văn bản:

Việc làm

Tổ chức ban hành:
Tổ chức lao động quốc tế
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực của văn bản:

22/04/2010

Tên văn bản:
Công ước số 152 Công ước về An toàn và Vệ sinh lao động trong các công việc bốc xếp tại cảng biển, 1979
Tải về:

Chung nhan Tin Nhiem Mang