Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Chưa gia nhập
Tên văn bản:
Công ước số 141
Công ước về Các tổ chức của những người lao động nông thôn và vai trò của họ trong việc phát triển kinh tế và xã hội, 1975
Lĩnh vực văn bản:

Việc làm

Tổ chức ban hành:
Tổ chức lao động quốc tế
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực của văn bản:

20/04/2010

Tên văn bản:
Công ước số 141 Công ước về Các tổ chức của những người lao động nông thôn và vai trò của họ trong việc phát triển kinh tế và xã hội, 1975
Tải về:

Chung nhan Tin Nhiem Mang