Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Chưa gia nhập
Tên văn bản:
Công ước số 98
Công ước về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, 1949
Lĩnh vực văn bản:

Việc làm

Tổ chức ban hành:
Tổ chức lao động quốc tế
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực của văn bản:

16/03/2010

Tên văn bản:
Công ước số 98 Công ước về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, 1949
Tải về:

Chung nhan Tin Nhiem Mang