Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10796
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
52/QĐ-LĐTBXH 14/01/2021

Quyết định số 52/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mau sắm tài sản, dịch vụ của Cục Trẻ em

103/LĐTBXH-KHTC 14/01/2021

Công văn số 103/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020

32/TB-LĐTBXH 06/01/2021

Thông báo số 32/TB-LĐTBXH Về việc tổ chức Hội nghị "Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021"

5275/LĐTBXH-TCGDNN 31/12/2020

Công văn số 5275/LĐTBXH-TCGDNN V/v công bố lịch tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2021

1611/QĐ-LĐTBXH 29/12/2020

Quyết định số 1611/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư y tế năm 2020-2021 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

1616/QĐ-LĐTBXH 29/12/2020

Quyết định số 1616/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1615/QĐ-LĐTBXH 29/12/2020

Quyết định số 1615/QĐ-LĐTBXH Về việc Ban hành danh mục các vị trí công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và ban hành danh mục người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ

5076/LĐTBXH-PC 28/12/2020

Công văn số 5076/LĐTBXH-PC V/v rà soát, cập nhật Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh

1600/QĐ-LĐTBXH 25/12/2020

Quyết định số 1600/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2020-2021 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

1588/QĐ-LĐTBXH 23/12/2020

Quyết định số 1588/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng phần mềm kế toán (TV15) của Dự án thành phần 1 thuộc Hợp phần 1 - Dự án "Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện"