Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10642
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
579/QĐ-LĐTBXH 26/05/2020

Quyết định số 579/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu

1731/LĐTBXH-ATLĐ 19/05/2020

Công văn số 1731/LĐTBXH-ATLĐ V/v phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do thi công xây dựng

1725/LĐTBXH-KHTC 19/05/2020

Công văn số 1725/LĐTBXH-KHTC V/v bổ sung cơ sở xây dung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP

539/QĐ-LĐTBXH 18/05/2020

Quyết định số 539/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

528/QĐ-LĐTBXH 13/05/2020

Quyết định số 528/QĐ-LĐTBXH Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

516/QĐ-LĐTBXH 12/05/2020

Quyết định số 516/QĐ-LĐTBXH Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

04/CĐ-LĐTBXH 09/05/2020

Công điện số 04/CĐ-LĐTBXH về việc thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quý định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

1575/LĐTBXH-TCGDNN 07/05/2020

Công văn số 1575/LĐTBXH-TCGDNN V/v công bố bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

1520/LĐTBXH-KHTC 05/05/2020

Công văn số 1520/LĐTBXH-KHTC V/v xây dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (đơn vị Quản lý nhà nước thuộc và trực thuộc Bộ)

1521/LĐTBXH-KHTC 05/05/2020

Công văn số 1521/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch phát triển ngành LĐ-TBXH 5 năm 2021-2025 (Sở LĐTBXH các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương)