Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 480
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1167/QĐ-LĐTBXH 20/08/2019

Quyết định số 1167/QĐ-LĐTBXH Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 4 nghề thuộc lĩnh vực du lịch

1169/QĐ-LĐTBXH 20/08/2019

Quyết định 1169/Q-LĐTBXH Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 7 nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp

959/QĐ-LĐTBXH 05/07/2019

Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2019

929/QĐ-LĐTBXH 28/06/2019

Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

736/QĐ-LĐTBXH 29/05/2019

Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

261/QĐ-LĐTBXH 12/03/2019

Quyết định số 261/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Đại An thành Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam

801/LĐTBXH-TCGDNN 01/03/2019

Công văn số 801/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBH ngày 28/12/2016 của Bộ LĐTBXH

616/LĐTBXH-TCGDNN 18/02/2019

Công văn số 616/LĐTBXH-TCGDNN v/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi điểm m khoản 2 Điều 4 Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016

596/LĐTBXH-TCGDNN 14/02/2019

Công văn số 596/LĐTBXH-TCGDNN v/v bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2019

617-NQ/BCSĐ 28/12/2018

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030